Resultatregnskap

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2019 2018 2017 2019 2018 2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Billetter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter 1 9 001 072 8 446 861 8 070 247 8 992 138 8 439 324 8 055 178
Sum driftsinntekter 9 001 072 8 446 861 8 070 247 8 992 138 8 439 324 8 055 178
Driftskostnader
Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift 20 8 199 746 7 587 558 6 863 538 8 237 061 7 622 355 6 897 730
Lønn og godtgjørelser 3 254 613 276 355 250 372 234 457 254 689 228 802
Avskrivninger 4 93 087 93 482 84 156 87 511 89 036 80 243
Nedskrivninger 4 5 599 27 822 25 092 5 599 27 822 25 092
Annen driftskostnad 5 627 851 516 868 380 967 612 499 504 065 366 462
Sum driftskostnader 9 180 895 8 502 086 7 604 124 9 177 126 8 497 968 7 598 330
DRIFTSRESULTAT -179 824 -55 225 466 122 -184 988 -58 644 456 848
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinnt. fra foretak i samme konsern 0 0 0 3 188 2 292 2 153
Renteinntekter 35 488 29 240 35 388 34 013 27 611 34 167
Annen finansinntekt 628 3 931 5 940 6 687 3 788 5 939
Sum finansinntekter 36 116 33 171 41 328 43 888 33 691 42 259
Finanskostnader
Rentekostnader 3 876 6 502 5 984 3 851 6 471 5 938
Annen finanskostnad 573 497 639 553 491 625
Sum finanskostnader 4 449 6 999 6 623 4 404 6 962 6 564
NETTO FINANSPOSTER 31 667 26 172 34 705 39 483 26 729 35 696
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -148 157 -29 052 500 828 -145 505 -31 915 492 544
Skattekostnad på ordinært resultat 13 788 523 822 0 0 0
ORDINÆRT RESULTAT -148 945 -29 575 500 006 -145 505 -31 915 492 544
Minoritetsandel av resultatet 18 -104 180 0 0 0
Årsresultat -148 963 -29 471 499 826 -145 505 -31 915 492 544
Til annen EK 0 0 0 -145 505 -31 915 492 544