Adm. direktørs overblikk

Trenden med økt vekst i kollektivtrafikken fortsetter, befolkningen øker, samtidig som biltrafikken går ned. Kontinuerlig innovasjon og forbedring av tilbudet blir sentralt fremover. 2019 var preget av et temposkifte i og utenfor Ruter, og arbeidet med å gi folk opplevelsen av bærekraftig bevegelsesfrihet i vår region fortsetter.

Bilde av Bernt Jenssen.

Koronavirus og kollektivtransporten

Koronaepidemien kom som et sjokk på hele verden. Omfattende smitteverntiltak er blitt iverksatt for å dempe spredningen av smitte i Norge. Det er en ny hverdag der mange holder seg hjemme, og vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nær kontakt. Det viktigste arbeidet er å redusere smittefaren, og vi har gjort en rekke tiltak i samarbeid med våre operatører. Samtidig er det viktig å opprettholde et godt tilbud for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt, og som fremdeles må reise kollektivt.

Det føles rart, men i disse dager nødvendig og riktig å be alle våre kunder om å ikke reise med oss med mindre de virkelig må. I skrivende stund åpnes samfunnet igjen, gradvis og kontrollert. For oss betyr det at det vanlige rutetilbudet kommer på plass igjen. Samtidig gjelder oppfordringen fra myndighetene om å unngå å reise kollektivt, og det er viktig at alle følger våre anbefalte reiseråd.

Kollektivtransport er definert som en samfunnskritisk funksjon, og jeg er stolt av alle som gjør en fantastisk innsats for å holde hjulene i gang. Jeg vil også si tusen takk til deg som fortsatt reiser med oss fordi du virkelig må, og til alle dere som holder dere hjemme. Vi savner dere. Forhåpentligvis kan vi ønske dere velkommen tilbake til kollektivtrafikken alle sammen om ikke så lenge!

Positiv og stabil utvikling for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Ruter skal tilby et attraktivt og bærekraftig tilbud til innbyggerne i regionen. Oppdraget ivaretas gjennom kjøp, utvikling, planlegging, samordning, og markedsføring av tjenester.

Endringer i bompengeringen gjorde at Ruter gjennomførte betydelige kapasitetsøkninger for å styrke kollektivtilbudet. Dette har gitt trafikkvekst på 3.0%, fordelt med 2.8% i Oslo og 3,4% i Akershus. Totalt var det 398 millioner påstigninger i 2019, så en stadig større andel av befolkningen i hovedstadsregionen velger kollektivtransport fremfor bilen.

Et eksempel på styrking av tilbudet var oppstart av nye kontrakter for busstjenester på Romerike i sommer, hvor det nå kjøres mer buss enn noen gang tidligere. Et annet eksempel som har gitt gode resultater, er styrkning og omlegging av busstilbudet mellom Drøbak og Oslo.

Markedsandel av motoriserte reiser i 2019 var 39,4%, opp fra 37,9% i 2018. Så satsingen de siste årene fortsetter, kollektivtrafikken styrker seg mot bilen.

Billettinntektene i 2019 økte med 5,3% fra 2018. 4 488 millioner kroner står for 50% av våre inntekter.

74% av befolkningen i Ruters område er tilfreds med kollektivtilbudet. Dette er stabilt i et hendelsesrikt år, 1 prosentpoeng ned fra 2018. I Norden ligger Ruter på andreplass i BEST-undersøkelsen, med en tilfredshet på 75%, etter Helsinki som har en tilfredshet på 76%.

Store, raske steg mot utslippsfri kollektivtrafikk

I løpet av 2020 vil Ruters mål om å kun tilby fossilfri kollektivtrafikk være realisert, og vi løfter nå blikket mot at all kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. Vi tok viktige steg allerede i 2019. Hele 109 elektriske busser kom på veiene for å hjelpe kundene våre dit de skal. Bussdepotet på Alnabru er blitt bygget om til Nordens største elbussanlegg, og Ruter har nå Nordens største flåte av utslippsfrie busser. Nesoddbåten «Kongen» ble elektrisk i august, og dette markerte retningen for elektrifisering av båttilbudet de neste årene.

Et godt eksempel på store, raske steg mot utslippsfri kollektivtrafikk er de nye, universelt utformede øybåtene som kommer i 2021. Jeg tror kundene vil strømme til, og det kommer til å bli fantastisk å nyte utsikten om bord, mens båtene seiler stillegående, uten utslipp til rekreasjon på øyene. Dette betyr også at båttilbudet blir et nasjonalt utstillingsvindu for grønn skipsfart og et bidrag til det grønne skiftet.

Ruter har nå integrert 8 av FNs 17 bærekraftmål i vårt målhierarki, og fra og med 2020 vil våre prioriterte klima-, miljø- og bærekraftmål være integrert i målstyringen.

Vi må fortsette å levere på det som er viktig for folk når de reiser

De som reiser i Oslo og Akershus vil reise når det passer dem, de ønsker å være sikre på at de kommer frem i tide, de vil reise på den raskeste måten, og de vil reise trygt og sikkert.

I Oslo indre by har det i 2019 vært mye oppmerksomhet rettet mot fremkommelighet for kollektivtransporten, og i samarbeid med Bymiljøetaten er fortsatt dette et viktig arbeidsområde.

Sporveien og Bymiljøetaten oppgraderer og moderniserer trikkeinfrastrukturen til de nye trikkene kommer, og flere av prosjektene som ble gjennomført i 2019 omfatter også opprusting av hele gatetverrsnitt. Kundene har i perioder derfor måttet benytte buss for trikk, og det har vært en del avvikssituasjoner, særlig i indre by. Men i 2021 er nye trikker på plass, og jeg ser frem til å se dem bli tatt i bruk som en viktig del av kollektivnettverket i byen.

I 2019 ble beslutningene om å investere i Fornebubanen og nytt signalanlegg for T-banen tatt. Planprogrammet for ny T-banetunnel ble fastsatt, og det er utarbeidet grunnlag for valg av løsning for ny Majorstuen stasjon. Dette er viktige fundamenter for utvikling og investeringer i kollektivtrafikken fremover.

Illustrasjonsbilde av nye Majorstuen stasjon.
Illustrasjon: Asplan Viak

Sikkerhet i høysete

Å tilby et trygt kollektivtrafikktilbud har høy prioritet. Jeg er derfor glad for at ingen mistet livet, eller ble rapportert som hardt skadet, i ulykker der Ruter var involvert i 2019. Vi må gjøre alt vi kan for at dette blir trenden også de neste årene. Arbeidet med å følge opp uønskede situasjoner for kundene våre og verne medarbeidere i kollektivtrafikken vil fortsatt ha høy prioritet.

God helse er et av de viktigste effektmålene i Ruters bærekraftstrategi. Vi samarbeider derfor tett med alle operatørene på buss, trikk, T-bane, båt og selvkjørende kjøretøy for å oppnå visjonen om at kollektivtrafikken ikke skal føre til tap av liv eller varig skade.

Ruters informasjons- og samordningssentral (IOSS) følger driften kontinuerlig, og har særlig ansvar for å håndtere og følge opp ulykker i samarbeid med operatørene og relevante myndigheter.

Utvikling av fremtidens tjenester og tilbud sammen med våre kunder

Dagens mobilitetsløsninger står overfor store endringer drevet av bærekraft, teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og endrede kundeforventninger. For å kunne fortsette å tilby et godt og stabilt mobilitetstilbud i hovedstadsregionen må Ruter tilpasse seg. Det innebærer å forsøke å forstå implikasjoner av viktige utviklingstrekk i samfunnet og innen mobilitet. Vi arbeider derfor sammen med styret og våre eiere om å skape en felles referanseramme for hvordan mobilitet i hovedstadsregionen kan utvikles slik innbyggerne ønsker det – en visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet.

Visjonen innebærer et behov for et mer kundeorientert perspektiv, og tar spesielt for seg hvor viktig det er å forstå og agere på sentrale samfunnstrender som bærekraftig utvikling, datadrevet økonomi og raske teknologiskifter.

Eksempler på små, raske steg mot fremtidens mobilitetstjenester

Ruter er opptatt av å lære mer om den enkelte reisendes behov ved å prøve nye transporttjenester sammen med dem. Tester og piloter sammen med våre kunder gir oss verdifull læring om hvordan vi kan utvikle nye, fleksible og individualiserte tjenester som integreres med det eksisterende T-bane-, trikk-, buss- og båttilbudet.

Ruter har i 2019 tatt mange små, men raske steg, mot fremtidens mobilitetstjenester. Vi introduserte blant annet selvkjørende kjøretøy på Akershusstranda og Nedre Bekkelaget, og vi har videreført og utvidet ordningene med bestillingstransport for eldre og aktivitetstransport for barn. En ny tjeneste som ligger litt i forlengelsen av dette er også blitt testet ut i Oppegård, nemlig et heldigitalt og heltautomatisk system for bestillingstransport. Gjennomsnittlig ventetid fra bestilling til henting i denne testen er 6,2 minutter, og dette gir oss læring til hvordan vi kan tilby fleksibel transport til stadig flere av våre kunder. Kunnskap bygges stein på stein, og i 2019 inngikk vi også vårt første offentlig-offentlig samarbeid med Bærum kommune om mikromobilitet, hvor formålet er å gjøre det lettere og mer attraktivt å velge grønne mobilitetsløsninger.

Kan folk i Oslo leve et liv uten egen bil?

Kort fortalt ønsker vi å finne svar på hvordan kollektivtrafikk i kombinasjon med andre mobilitetstilbud kan gi folk et tilfredsstillende alternativ til privatbilen. Kombinert mobilitet (MaaS – Mobility as a Service) har vært et buzz-ord i transportbransjen i noen år nå. Vi skaffer oss kunnskap ved å la 250 testbrukere i en og samme app finne og betale reiser med kollektivtrafikk, taxi, bysykkel og bildeling. Gjennom appen RuterPilot har vi etablert et verktøy som lar oss teste og utforske nye digitale tjenester på en rask og riktig måte.

Mobilitetspunktet på Filipstad

Bilde av mobilitetspunktet på Filipstad.
Dette er en pilot og et samarbeid med Statens vegvesen region øst og bymiljøetaten i Oslo Kommune. Her kan publikum bruke ulike typer delekjøretøy, og hensikten med et slik prosjekt er å lære om hvordan innbyggerne i Oslo forholder seg til ny og delt mobilitet.

Ruter S står klar til å hjelpe våre kunder og vi ønsker å lytte til dem

I fjor skrev jeg om et nytt virkemiddel jeg så frem til å få på plass i 2019, vårt nye kunde- og samskapingssenter. Ruter S har vært i testdrift siden høsten 2019, og navnet er et lite hint om beliggenheten ved Oslo S. Bokstaven S står for service og samspill. Her står Ruter-ansatte klare til å hjelpe, og Ruter S skal også være en møteplass der vi utvikler tilbudet og tjenestene våre i samspill med de som skal bruke dem.

Verdien av data er en viktig driver fremover

Ny teknologi gir større og nye muligheter for god mobilitet i Norge, og vi kan bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger.

Innsikt om kundene, deres behov og reisevaner blir avgjørende for å utvikle et kollektivtilbud som er langt mer individuelt tilpasset enn det vi har i dag. Data har en enorm verdi og utgjør et stort potensial for en transportsektor i sterk endring. Data som grunnlag for nye tjenester, ofte basert på kunstig intelligens, vil kunne spille en stadig viktigere rolle. Enkelt sagt kan den som har data kontrollere måten vi flytter oss på og flyten i byen. Dette vil ha innvirkning på ditt og mitt liv. Vi ser det allerede ved at Ruter kan få nye konkurrenter, som for eksempel Tesla, Uber, og Google, som alle samler mye data om hvordan vi beveger oss. Disse globale aktørene ligger langt fremme, har store ressurser, og vil trolig prioritere sine egne kommersielle interesserer foran fellesskapets når de utvikler sine tjenester.

Den stadig raskere digitale utviklingen kan være en trussel, men også en mulighet. Ruter samler også store mengder data, og vi har registrert det siste året at det er mange kommersielle aktører som ønsker et tettere samarbeid. Enkelt sagt har data gravitasjonskraft, den som har data får flere kunder, får mer data og så videre.

Utarbeidelsen av et godt regelverk for deling av data innen vår sektor, og på tvers av sektorer, blir en sentral utfordring for nasjonale myndigheter. Jeg ser derfor frem til å følge regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon. Det er viktig at samfunnsmessige hensyn ivaretas, og at data forvaltes på en ansvarlig måte som ivaretar personvern og etiske hensyn. Behov for nødvendige endringer i rammevilkår og reguleringer på nasjonalt nivå bør slik jeg ser det utarbeides i samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Ruter.

Samhandling avgjørende for resultater

2019 har vært spekket med begivenheter og inntrykk. At Oslo i tillegg var europeisk miljøhovedstad gjorde at mange kom fra fjernt og nært for å høre om hva vi har fått til de siste årene, og hva vi tenker om fremtiden.

Kundene har høye forventninger til at vi skal gjøre hverdagen enklere for dem, og vi bidrar til å binde storbyen sammen. Vi kommer tettere på hverandre, og da passet det å vise at Ruter er til for alle, at vi er inkluderende og heier på fellesskapet og nabolagsfølelsen. Vi lanserte markedskampanjen «Uansett hvor du finner kjærligheten, står vi klare til å ta deg dit», og mottakelsen var overveldende.

Bilde av Kjærlighetskampanjen.
At det noe som kjennetegner en bra by å bo i, så er det toleranse. At det er plass til alle. I 2019 portretterte vi i to runder et knippe kjærestepar. Vi feiret dem som gode eksempler på kjærlighet på tvers bydels- og kommunegrenser, så vel som kulturelle, religiøse og etniske skillelinjer. Det alle har til felles, er at de knyttes sammen av Ruters nettverk.

Jeg er derfor stolt over at Ipsos tildelte sin omdømmepris for 2019 til Ruter. Denne prisen ser jeg på som en anerkjennelse til alle de om lag 5500 medarbeiderne i over 20 selskaper, vår hovedsamarbeidspartner Sporveien, og eierne våre – Oslo kommune og Viken fylkeskommune, som hver dag står på for at alle som bor i hovedstadsregionen skal ha et godt og pålitelig kollektivtilbud. Tusen takk til dere alle!

Takk også til alle våre kunder som har bidratt til å redusere utslipp ved å parkere bilen og ta kollektivtilbudet i bruk. Takk også til alle dere som har bidratt i våre ulike piloter, og som tar dere bryet med å gi oss tilbakemeldinger. Det lærer vi av.

I innspurten på årsrapporten ble samfunnet rammet av et virus som gjør at vi for første gang må be folk om å ikke reise kollektivt med mindre de virkelig må. Men jeg håper, og er overbevist om at vi sakte, men sikkert kommer tilbake til normalsituasjonen.

Når den tid kommer, er min ambisjon at vi skal bli enda bedre til å levere attraktive og bærekraftige mobilitetsformer til befolkningen i Viken og Oslo.

Signaturen til Bernt Reitan Jenssen.