Eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Ruter As tar utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», utarbeidet av norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Anbefalingen består av 15 punkter. Her gjøres det rede for hvordan Ruter følger opp denne anbefalingen. For punkter der det er avvik fra anbefalingen er dette beskrevet, samt gitt en beskrivelse av hvordan Ruter har innrettet seg.

Redegjørelsen legger også til grunn eiernes, Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes, prinsipper for eierstyring, beskrevet i byrådssak 273/11: «Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper», og fylkestingssak 80/15 «Overordnede prinsipper for eierstyring». Fylkestingssaken er fortsatt gjeldene for Viken fylkeskommune.

NUES anbefaling består av 15 temaer:

 • Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 • Virksomhet
 • Selskapskapital og utbytte
 • Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
 • Fri omsettelighet
 • Generalforsamling
 • Valgkomité
 • Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
 • Styrets arbeid
 • Risikostyring og internkontroll
 • Godtgjørelse til styret
 • Godtgjørelse til ledende ansatte
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Selskapsovertakelse
 • Revisor

Nedenfor gjøres det rede for hvordan Ruter følger opp anbefalingen. For punkter der det er avvik er årsaken til dette beskrevet, samt gitt en beskrivelse av hvordan Ruter har innrettet seg.

Ettersom aksjene ikke er gjenstand for regelmessig omsetning, og Ruter ikke skal arbeide for økonomisk vinning, er enkelte deler av anbefalingen ikke aktuell for Ruter. Dette gjelder bl.a. omtalen av utbytte, omsettelighet av aksjer og selskapsovertakelse.

 

1.1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Ruter As har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. Oppdraget til Ruter er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken. Dette betyr at Ruter skal tilby et attraktivt og bærekraftig tilbud til innbyggerne i regionen.

Oppdraget ivaretas gjennom kjøp, utvikling, planlegging, samordning, og markedsføring av tjenester. Innenfor gitte økonomiske rammer skal tilbudet svare på de samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Viken fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken. Som aksjeselskap er Ruter ansvarlig for å drive i økonomisk balanse, noe som gjøres ved å følge trafikk-, inntekts- og kostnadsutviklingen og tilpasse tjenestetilbudet etter dette.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere fastsetter mål og rammer for selskapenes virksomhet gjennom vedtekter, eierstrategi og beslutninger på generalforsamlinger. Styrets ansvar er å realisere eiernes mål med selskapet ved å forvalte og organisere selskapets ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og drift.

Ruters visjon er: Bærekraftig bevegelsesfrihet. En slik visjon forutsetter god eierstyring og selskapsledelse. For å bidra til at folk får den bevegelsesfriheten de ønsker samtidig som vi lykkes med en bærekraftig omstilling er det avgjørende med godt samarbeid. I denne sammenheng mellom eierne, styret og ledelsen, og videre med de ansatte og selskapets interessenter.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har vedtatt en målsetning om at kollektivtrafikken skal være fossilfri innen 2020 og utslippsfri innen 2028. God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risiko, sikre en bærekraftig verdiskapning og utvikle et stadig bedre kollektivtrafikktilbud i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken slik at de overordnede målene nås.

Ruters verdier er definert som åpen, nytenkende, pålitelig og samhandlende. Disse skal være med på å bygge felles kultur og verdigrunnlag, og de skal være en rettesnor for alle beslutninger og handlinger i selskapet.

Etisk regelverk

Ruters etiske regelverk omhandler regler om bl.a. habilitet, forretningsetiske forhold, gaver og andre fordeler og varslingsrutiner. De etiske reglene gjelder alle Ruters ansatte, samt styrets medlemmer. Det er også utarbeidet handlingsregler for Ruters leverandører som gir klare signaler om hvilke forventninger Ruter har til leverandørenes verdier og deres opptreden overfor Ruter og selskapets ansatte. Det er laget et e-læringsprogram knyttet til Ruters etiske regler som alle Ruters ansatte skal gjennomføre.

1.2 Virksomhet

Om selskapet

Ruter As ble etablert som felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 01.01.2008. Selskapet overtok samtidig funksjonene til AS Oslo Sporveier (Sporveien) og Stor-Oslo Lokaltrafikk as (SL). Oslo kommune eier 60 prosent og Viken fylkeskommune 40 prosent av aksjene i Ruter As. Ruter As er lokalisert i Dronningens gate 40 i Oslo sentrum.

Konsernet omfatter morselskapet Ruter As og datterselskapene Konsentra AS, Oslo og Akershus Trafikkservice AS, Persveien eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS, Trafikanten AS, Oslo Sporveier AS og Stor-Oslo Lokaltrafikk as. De tre sistnevnte selskapene er sovende selskaper opprettet kun for å ivareta foretaksnavnene, logoer og varemerker. Norsk Reiseinformasjon AS, 100% eid datterselskap, ble avviklet 5 desember 2019. Egenkapitalen er utbetalt til eier.

Selskapets virksomhet

I Ruters vedtekter vedtatt 12. desember 2014,  sist revidert 25.4.2019, og er gjeldende for Viken fylkeskommune. § 3 er selskapets virksomhet beskrevet som følger:

«Selskapet skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Selskapet skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke, og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet skal tilby ruteopplysningstjenester og markedsføring, informasjon og produktutvikling knyttet til sine tjenester. Selskapet kan også drive annen virksomhet som er tilknyttet eller støtter kjernevirksomheten. Selskapet skal ikke eie eller kjøpe fast eiendom eller annet formuesgode av vesentlig verdi uten at dette er forelagt eierne.

Selskapet skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine politiske mål for samferdselspolitikken, også i de tilfeller oppfyllelse av slike mål ikke bidrar til et optimalt økonomisk resultat for selskapet.

Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. Selskapet skal ikke dele ut utbytte

Det er også en viktig del av virksomheten å sikre en miljøvennlig kollektivtransport og en bærekraftig drift av selskapet. Ruter arbeider systematisk med bærekraft og miljøspørsmål i hele verdikjeden. Ruter har etablert en bærekraftstrategi og FNs bærekraftmål er integrert i målstyringen. Selskapet har vært miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2013, og gjennomfører årlige revisjoner av miljøstyringen av selskapet.

System for målstyring

Ruters visjon skal angi retning for våre strategier og samtidig være gjenkjennbar for den enkelte medarbeider gjennom mål, oppgaver og tiltak i rolleprofil og medarbeidersamtaler.

Som en del av Ruters system for målstyring, er følgende overordnede mål vedtatt:

 • Tilby attraktiv mobilitet
 • Bidra til bærekraftige byer og samfunn
 • Fortjene tillit og oppslutning

De overordnede målene, sammen med tilhørende nøkkelresultater, skal benyttes til å sette resultatmål, og følge opp måloppnåelse for selskapet.

Årlige leveranseavtaler

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har flere roller overfor selskapet, henholdsvis som eiere og tilskuddsytere, i form av kjøp av kollektive transporttjenester for det gjeldende budsjettåret.

Som en del av tjenestekjøpet inngår Oslo kommune og Viken fylkeskommune årlig hver sin leveranseavtale med Ruter, som regulerer samarbeidsformen mellom partene. Avtalene angir overordnede mål og prinsipper for kjøp av tjenester og tilskudd til persontransport, og beskriver partenes gjensidige forpliktelser og rettigheter vedrørende leveranser og årlig godtgjøring. Leveranseavtalen gir dermed føringer for hvilke utredninger, prosjekter og andre leveranser Ruter skal prioritere.

Arbeidsmiljø

Ruter skal sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet på alle nivå i organisasjonen er derfor beskrevet i Ruters personalhåndbok. Det er også satt ned et arbeidsmiljøutvalg, som er et frittstående, besluttende og rådgivende organ, som har som sin hovedoppgave å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Som en del av arbeidsgivers ansvar ligger blant annet utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for å sikre egen drift, egne ansatte og eget nærmiljø mot ulykker.

Som arbeidsgiver er Ruter opptatt av likestilling av de ansatte, og mulige fremtidige kandidater, innenfor aktiviteter som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering (jfr. Diskrimineringsloven).

Ruter er en IA-bedrift¹. Avtalen forplikter blant annet til å drive forebyggende HMS-arbeid og tilrettelegge for at færre ansatte får sykefravær. Avtalen skal også sikre at sykmeldte raskere kommer tilbake i arbeid. Ruter har et tilbud om bedriftshelsetjeneste som tilbyr en tett oppfølging av arbeidsmiljøet, gjennomføring av arbeidsplassundersøkelser og vurdering av risiko for helsefare. Ruter har også tegnet helseforsikring for sine ansatte.

Det er etablert en varslingsordning, hvor den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, og det er opprettet varslingsprosedyrer som angir hvordan varsler skal behandles. Formålet med varslingsordningen er å øke tilliten til Ruter, forebygge misligheter og kritikkverdige forhold og utvikle etiske verdier og holdninger blant Ruters ledere og ansatte. Det er inngått avtale med en uavhengig tredjepart som blant annet gir mulighet for anonym varsling.

¹ En IA-bedrift (IA=inkluderende arbeidsliv) er en virksomhet som har inngått avtale med NAV om mål for å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet.

1.3 Selskapskapital og utbytte

Egenkapital

Egenkapitalen i morselskapet består pr. 31.12.2019 av en aksjekapital på 120 000 kroner i form av 1200 aksjer pålydende 100 kroner, et overkursfond på 187 mill. kroner, annen innskutt egenkapital på 816 000 kroner og annen egenkapital på 604 millioner kroner. Total egenkapital i morselskapet var 792 millioner kroner, 838 for konsernet noe som gir en egenkapitalandel av totalkapitalen på 33 prosent etter korrigering for gjennomstrømningsposter (Oslopakke 3 og Belønningsmidler).

Styret vedtok i 2017 at egenkapitalen i selskapet over tid bør ligge på rundt 20 prosent av totalkapitalen etter korrigering for gjennomstrømningsposter. Bakgrunnen for vedtaket er at dette er et nivå som er solid nok til å sikre en forsvarlig fremtidig drift og vekst i selskapet, samtidig som man ikke kapitaliserer selskapet på bekostning av tilbudet til kundene. Egenkapitalen reduseres ned mot 20 prosent i foreliggende økonomiplan frem mot 2022.

Utbytte

I henhold til Ruters vedtekter § 3, skal det ikke gis ut utbytte. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Ruter skal drives innenfor økonomiske gitte rammer, og i utgangspunktet med et nullresultat, men slik at realverdien av egenkapitalen opprettholdes. Det årlige overskuddet overføres derfor til den frie egenkapitalen for å sikre at egenkapitalen over tid opprettholdes.

Som følge av Ruters virksomhet og offentlige eierskap vurderes NUES anbefaling om utbyttepolitikk og kapitalforhøyelse ikke relevant for Ruter.

1.4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Likebehandling av aksjeeiere

Ruter har to aksjonærer; Viken fylkeskommune og Oslo kommune. Det etterstrebes å likebehandle disse i alle sammenhenger.

Det avholdes jevnlige møter mellom Ruter og Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Møtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal sikre god dialog om drift og utvikling av Ruter.

NUES anbefaling omkring ulike aksjeklasser og emisjon ansees ikke å være relevant for Ruter, siden aksjene ikke er omsettbare.

Transaksjoner med nærstående

I henhold til punkt 3.1 i aksjonæravtalen har eierne mulighet, dersom de er enige om det, til å invitere ytterligere eiere inn i Ruter gjennom emisjon eller aksjesalg. For øvrig har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ikke adgang til å overdra sine aksjer i Ruter.

Ruter har foretatt transaksjoner med nærstående parter som en del av ordinær drift. De vesentligste transaksjonene er salg av transporttjenester til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. For mer informasjon om nærstående parter, se note 15 i regnskapet.

1.5 Fri omsettelighet

På dette punktet avviker Ruter fra NUES anbefaling. På grunn av det offentlige eierskapet ansees NUES punkt om fri omsettelighet ikke å være relevant for Ruter.

 

1.6 Generalforsamling

Eierne utøver sin myndighet overfor Ruter gjennom generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av april. Innkallingen til generalforsamlingen skjer skriftlig og sendes senest en uke før møtet avholdes. Med innkallingen angis tid og sted, samt dagsorden og møtetidspunkt for møtet. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.

Følgende saker skal alltid legges frem for generalforsamlingen:

 • saker som fremkommer av Aksjelovens § 5-5
 • vesentlige endringer i Ruters driftsforutsetninger, herunder vesentlig endringer i etablerte vilkår for Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes overføring av midler, med mindre den ene eieren har påtatt seg å dekke kostnadene ved endringen (jf. punkt 4.1 i aksjonæravtalen)
 • vesentlige endringer i styringsmekanismen mellom eierne og selskapet (jf. aksjonæravtalen punkt 3.6)

Generalforsamlingens vedtak er bindende og forplikter styret i dets videre arbeid.

Deltakelse på generalforsamlingens møter

Styreleder og administrerende direktør plikter å møte i generalforsamlingen, hvor de også har talerett. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller en av aksjeeierne skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

1.7 Valgkomité

Ruter har vedtektsfestet at det skal være en valgkomité. I vedtektenes § 8 er valgkomitéens sammensetning og oppgaver definert som følger:

«Generalforsamlingen skal velge en valgkomité bestående av fire medlemmer hvorav en leder som også velges av generalforsamlingen. Medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for to medlemmer utløper hvert år. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse. Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst et møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir endelig innstilling. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelser basert på styrets innstilling.»

1.8 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamling

Gjennom en avtale mellom selskapet og de ansatte er partene enige om at Ruter ikke skal ha bedriftsforsamling. Som en del av avtalen ble de ansattes representasjon i styret utvidet med to observatører.

Styre

Ruters styre skal, i henhold til punkt 3.3 i aksjonæravtalen, bestå av fem medlemmer oppnevnt av eierne. Av disse skal Oslo kommune utpeke tre medlemmer og Viken fylkeskommune utpeke to medlemmer. Dersom en eller begge eierne ønsker det, kan det oppnevnes et personlig varamedlem for hvert av styremedlemmene. Det skal i tillegg velges to styremedlemmer og to observatører til styret av og blant de ansatte.

Med mindre partene blir enige om noe annet skal funksjonstiden for styrets medlemmer, samt for styrets leder og nestleder, være to år.

Selskapets styremedlemmer skal ha bred samfunnsmessig og forretningsmessig erfaring, og sammensetningen av medlemmene skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold.

1.9 Styrets arbeid

Styrets ansvar er å virkeliggjøre eiers mål med selskapet ved å forvalte og organisere selskapets ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og drift.

Det er vedtatt en instruks for styret i Ruter As. Styreinstruksen gir en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, og angir regler for innkalling og møtebehandling innenfor rammen av aksjeloven og selskapets vedtekter.

Instruksen fastsetter at styret, basert på de til enhver tids overordnede mål og strategier for Ruter, årlig skal utarbeide en plan for styrets arbeid. Ved utarbeidelse av ny langtidsplan evaluerer styret samtidig sitt arbeid i det foregående året.

Styret avholdt 6 styremøter og ett styreseminar i 2019.

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, jf. Aksjeloven § 6-12, inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig leder og utarbeidelse av instruks for denne.

De viktigste oppgavene til styret er definert i styreinstruksen, der det også er gitt retningslinjer for:

 • budsjettering, planlegging og strategi
 • økonomisk styring og kontroll
 • rapportering til styret og generalforsamling
 • finansiering og kapitalanvendelse
 • styrets oppgaver overfor generalforsamlingen
 • styrets forhold til datterselskapene
 • styrets saksbehandling

Fullmakter

I henhold til styreinstruksen representerer styret Ruter utad. Selskapets firma tegnes av styreleder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. Dette innebærer at styret som helhet alltid er legitimert til å inngå avtaler på vegne av selskapet. Styret har også meddelt prokura til administrerende direktør og økonomidirektør som stedfortreder for administrerende direktør.

I Ruter er det styret som sitter med samtlige fullmakter. Styrets fullmakter følger dels direkte av aksjeloven og dels av de føringer selskapets generalforsamling til enhver tid gir.

Styret har gitt administrerende direktør fullmakt til å treffe beslutninger knyttet til Ruters daglige ledelse innenfor årlig budsjett (drift og investering). Fullmakter til øvrige ansatte i Ruter er videredelegert fra dette nivået selv om det ikke står spesifikt nevnt i den enkeltes fullmakter. Administrerende direktørs fullmakter reguleres i sin helhet i Instruks for administrerende direktør i Ruter As.

Administrerende direktør avgjør selv om, og i hvilket omfang, fullmakter skal gis til øvrige ansatte i Ruter. Administrerende direktør har likevel ikke anledning til å delegere hele sin fullmakt. Enhver fullmakt som gis skal ha en saklig og/eller beløpsmessig grense og fullmakten skal dessuten være nødvendig, forsvarlig og dokumenterbar. En fullmakt skal være skriftlig og det skal fremgå direkte av fullmakten hvorvidt fullmektigen kan delegere fullmakten videre eller ikke. For at en fullmakt skal tre i kraft, må den være signert av både fullmaktsgiveren og fullmektigen.

Kompensasjonsutvalg

Ruters styre har etablert et kompensasjonsutvalg som skal bistå styret i å utarbeide vederlagsordninger for administrerende direktør.

Administrerende direktør

Administrerende direktør skal lede Ruter slik at det legges et godt grunnlag for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Administrerende direktør skal sikre økonomisk balanse og trygghet for virksomhetens medarbeidere.

Nærmeste overordnede til administrerende direktør er selskapets styre. Utenom styremøtene rapporterer administrerende direktør til styrets leder.

Det er utarbeidet en egen instruks for administrerende direktør, vedtatt av styret 9. februar 2016, sist revidert 31. oktober 2019.

1.10 Risikostyring og internkontroll

Det er styret og administrerende direktør som er ansvarlig for at virksomheten og forvaltningen av selskapets- og fellesskapets midler er under betryggende kontroll. Styrets ansvar og oppgaver når det gjelder forvaltning og tilsyn med selskapet, fremgår blant annet av Aksjelovens §§ 6-12 og 6-13.

I Ruters eierstrategi, sist oppdatert 26.04.2019, står det at: «Selskapet skal sørge for et effektivt internkontrollarbeid med tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og oppfølging av internkontrollen i selskapet».

Ny policy for internkontroll og risikostyring blir vedtatt av styret våren 2020². De fem bestanddelene i Ruters internkontroll er styrings- og kontrollmiljø, risikostyring, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og oppfølging.

Ruter arbeider aktivt for å hindre misligheter og korrupsjon, og som en del av dette iverksette tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og god intern kontroll i selskapet. Systematisk arbeid med internkontroll er en forutsetning for at Ruter skal kunne nå sine hovedmål og oppfylle sitt samfunnsansvar.

Som en del av oppfølgingen av internkontrollen, gjennomfører Ruter årlige egenevalueringer, i form av internkontrollundersøkelser. Resultatene følges opp gjennom året og forbedringstiltak vurderes fortløpende der det anses nødvendig. Samtidig gjennomføres det jevnlige revisjoner av risikobildet både på overordnet nivå samt i prosjektarbeid.

Ruters administrasjon rapporterer månedlig til styret, og til Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Rapporten inneholder status og resultater for Ruters overordnede mål og nøkkelresultater, økonomirapportering, inkludert risikovurdering av de viktigste inntekts- og kostnadselementene samt en overordnet risikostatus for selskapets måloppnåelse.

² Forutsatt vedtatt

1.11 Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen avgir forslag til generalforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret. Styrets leder og nestleder godtgjøres særskilt. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig.

For en oversikt over godtgjørelse til styret, administrerende direktør og revisor henvises det til note 3 i årsregnskapet.

1.12 Godtgjørelse til ledende ansatte

Godtgjørelse til administrerende direktør

Styret har etablert et kompensasjonsutvalg for fastsettelse av lønn og annen kompensasjon for administrerende direktør. Utvalget bistår styret i forberedelsen av saker, men beslutninger fattes av det samlede styret.

Kompensasjonsutvalgets sammensetning og oppgaver

Kompensasjonsutvalget består av tre styremedlemmer, to aksjonærvalgte og en ansattvalgt. I tillegg er HR-direktør sekretær for utvalget. Sammensetningen er med på å sikre en grundig og uavhengig behandling av godtgjørelse til administrerende direktør.

Utvalgets oppgave er å holde seg orientert om vederlagsordninger for ledende ansatte, herunder pensjonsordninger, og å bistå styret i å utarbeide vederlagsordning for administrerende direktør.

Ledende ansatte

Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette lønn og annen kompensasjon for Ruters øverste ledelse.

1.13 Informasjon og kommunikasjon

Ruter er omfattet av offentlighetsloven og skal dermed føre en journal etter reglene i arkivlovgivningen. Selskapets offentlige journal ligger på www.ruter.no og består av tre deler: Ruter generelt, kundesenterpost og skoleskysspost. Den generelle journalen legges fortløpende ut på denne siden. De andre journalene for skoleskyss- og kundehenvendelser utleveres på forespørsel.

Kontakt med eierne

Det er utarbeidet egne retningslinjer for Ruters kontakt med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Dokumentet beskriver hvordan kommunikasjonen mellom alle parter bør være, for å gi hensiktsmessige resultater. Deltakere, nivå og innhold for møteplasser mellom er beskrevet i bl.a. aksjonæravtalen og de årlige leveranseavtalene. Ruters eiere har ulike roller overfor selskapet. Deltakere og innhold i møter mellom Ruter og eierne skal gjenspeile og ivareta de ulike rollene på en hensiktsmessig måte.

Mediesaker

Det er etablert faste rutiner for gjensidig varsling mellom eierne og Ruter når det gjelder mediesaker, samt politiske saker som behandles og vedtas i de respektive politiske organer.

Annen informasjon

Ruter utarbeider årsrapporter med grunnlag i aksjelovens og regnskapslovens krav. Rapportene publiseres på Ruters hjemmeside www.ruter.no. Her publiseres også annen relevant styringsinformasjon, samt rapporter om planer, utbyggingsprosjekter og andre saker som Ruter utreder.

1.14 Selskapsovertakelse

Ruter skal eies av Oslo kommune og Vikens fylkeskommune, og kan ikke bli overtatt av andre eiere gjennom oppkjøp. Ruter avviker dermed fra NUES anbefaling på dette punktet (se også punkt 2.4).

Dersom aksjonæravtalen sies opp, skal eierne sørge for at Ruter blir oppløst med virkning fra det tidspunkt avtalen ikke lenger gjelder. Ved oppløsningen skal eierne i størst mulig utstrekning tilordnes de eiendeler og de rettigheter vedkommende eier tilførte Ruter ved opprettelsen av selskapet, samt tilordnes de forpliktelser som naturlig kan sies å tilhøre vedkommende.

1.15 Revisor

Ruter har en ekstern, uavhengig revisor som er valgt etter en anskaffelsesprosess med grunnlag i lov om offentlige anskaffelser.

Revisor deltar på styremøtet der årsregnskapet blir godkjent. Da gjennomføres det også et møte med styret uten administrasjonen til stede.