Markedsområder

Ruter er organisert i fire markedsområder for å sikre stedstilpassede løsninger og en inngående forståelse av kundenes lokale behov. Markedsinndelingen gir en større nærhet til både kunder, politiske nivå og andre berørte parter. Nært kjennskap til kundenes behov er nødvendig for å tilby rett tilbud og rett kapasitet, og for å sikre et godt grunnlag for innovasjon og utprøving av nye tilbud og tjenester.

Sør

I markedsområde Sør ble det i løpet av 2019 gjort en rekke tiltak for å styrke tilbudet. Busstilbudet mellom Drøbak og Oslo ble lagt om i mars, og tilbudet ble samtidig styrket. Omleggingen av bussene til Drøbak har gitt gode resultater og ført til høy passasjervekst. Også andre linjer ble styrket i 2019, og i Oslo fikk en rekke busser økt frekvens i forkant av omleggingene av bompengeringen i juni.

Videre ble arbeidet med nye kontrakter for busstjenester i Oslo sør og i Oppegård startet opp i 2019. Den nye kontrakten skal ha oppstart i 2021, og skal gi både forbedret tilbud og miljøprofil.

I tillegg til styrking av det eksisterende tilbudet ble det i 2019 også igangsatt en rekke prosjekter for å prøve ut ny teknologi og nye transporttilbud. På Ormøya ble det i desember igangsatt et prosjekt med selvkjørende busser. De selvkjørende bussene skal gi bedre forbindelse inn til fastlandet, og skal fungere som et tilskudd til eksisterende kollektivtrafikk. Prosjektet vil i første omgang være i drift i 12 måneder, før det deretter skal evalueres. Et annet prosjekt i 2019 er Pilot Oppegård som startet opp i september. Dette er et prøveprosjekt for bestillingstransport fra hjemmeadresse til idrettsanlegg i kommunen. For Ruter er Pilot Oppegård et viktig prøveprosjekt for å få nødvendig læring innen kundebehov, attraktivitet, teknologi og drift av fleksible transporttjenester. Dette kan du lese mer om under kapittelet Mobilitetstjenester.

Bilde over markedsområde Sør

Nordøst

Sommeren 2019 var det oppstart for nye kontrakter for busstjenester på Romerike. Romerikskontraktene er Norges hittil største busskontrakt, og det kjøres nå mer buss på Romerike enn noen gang tidligere. I tillegg til en reell styrking av tilbudet ble også en rekke busstraseer lagt om for å skape et mer moderne transporttilbud som har bedre konkurranseevne mot privatbilen. Flere steder kjøres det nå med ti-minutters frekvens i rush, og på hovedlinjene kjøres det med røde leddbusser. 463 nye miljøvennlige busser bidrar nå til bedre komfort og økt kapasitet på Romerike. Romerikskontraktene er videre et stort miljøløft for regionen, da kontraktene satte store krav til miljø. 8% av tilbudet på Romerike er nå utslippsfritt ved at det kjøres 39 batterielektriske busser på linjene. Omleggingene av busstraseene på Romerike har vært store i enkelte områder. Trafikktallene tyder på at tilbudet fungerer etter hensikten og bidrar til økte markedsandeler for kollektivtrafikken.

Det ble også gjennomført kapasitetsforbedringer i Groruddalen i forbindelse med ruteendringene i mai 2019. I området er det kommet en rekke nye bomsnitt, og en styrking av busstilbudet gir muligheter for effektive kollektivreiser på tvers av disse bomsnittene.

Også i område Nordøst er det i 2019 blitt startet piloter for å teste ny teknologi og nye transporttjenester. På Nes i Akershus er det startet en pilot med transport for eldre, etter modell av tilsvarende tjeneste i Oslo, det vil si fleksibel dør-til-dør bestillingstransport for dem som har fylt 67 år. Piloten er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Akershus fylkeskommune, Nes kommune og Response. Response er et forskningsprosjekt, som skal forske på «on-demand»-bestillingstransport i spredtbygde områder.

Bilde over markedsområde Nord Vest

Vest

Markedsområde Vest har i 2019 oppnådd gode resultater for både trafikkvekst, befolkningstilfredshet med tilbudet og kollektivtrafikkens markedsandel. I løpet av året er det gjort et stort stykke arbeid for å tilrettelegge for bærekraftig bevegelsesfrihet i årene som kommer. Det er signert nye kontrakter for busstjenester i område Vest, og disse vil ha oppstart i juni 2020. Kontraktene vil føre til et forbedret tilbud og en enda sterkere miljøprofil. Blant annet vil det være 41 nye elbusser ved oppstart i 2020, og fra 2025 vil det være totalt 168 elbusser på disse kontraktene. Blant annet vil alle Bærumsbussene da være elbusser.

Som i de øvrige markedsområder ble busstilbudet i Vest styrket i forbindelse med omleggingen i bomringen. Det ble flere avganger i rush, motrushavganger i retning Fornebu og en ny linje 40 ble opprettet mellom Skøyen og Øvre Sogn.

I område Vest har det i løpet av året også blitt vedtatt å forlenge to pilotprosjekter for nye transporttjenester. Dette gjelder aktivitetstransporten på Stabæk som har fått gode resultater og ført til mindre privatbiltrafikk i forbindelse med fotballtreninger på Stabæk. Piloten er et eksempel på et mobilitetstilbud som er mer fleksibelt og individtilpasset enn ordinær kollektivtransport. Videre har Oslo kommune bevilget finansiering til videreføring av aldersvennlig transport i Nordre Aker og Vestre Aker, i tillegg til at tilbudet vil utvides til Ullern i 2020.

Bilde over markedsområde vest

Indre by

Befolkningen i Indre by har en høy tilfredshet med kollektivtilbudet. Til tross for at det har vært en del avvik i trafikken i Indre by, grunnet store infrastrukturprosjekter på trikketraseene og T-banelinjene, har tilfredsheten holdt seg høy. Ruter har også, for å tilrettelegge for stadig voksende markedsandeler, gjort tilpasninger i rutetilbudet og satt inn ekstra innsatsbusser ved behov. Kapasitetsøkningene som ble gjort i Indre by ble, som i de andre markedsområdene, hovedsakelig gjort i forkant av innføringen av nye bomsnitt.

I Indre by er mye oppmerksomhet rettet mot fremkommelighet. Forutsigbarhet og pålitelighet i kollektivtilbudet er viktig for kundene, og fremkommeligheten for kollektivtrafikken er vanskelig i Indre by. Et viktig arbeidsområde i 2019, men også i årene fremover blir derfor å sikre og forbedre fremkommeligheten i kollektivtraseene.

Ruter har testet ut ny teknologi og nye transportløsninger også i Indre by. Den første testen med selvkjørende busser i Oslo ble gjennomført på Akershusstranda. Testen har gitt mye læring og Ruter har fått erfaring som tas med inn i nye prosjekter med selvkjørende busser. Piloten på Akershusstranda er nå avsluttet grunnet byggearbeidene til Statsbygg ved Akershus festning. Aktivitetstransporten på Vålerenga, som gjennomføres sammen med VIF, har gitt gode resultater og er videreført. Aktivitetstransporten innebærer at barn blir hentet på skolen og levert til fotballtrening av Ruter.

I 2019 har elsparkesykkel-tjenester blitt lansert i Oslo. Dette har satt sitt preg på bybildet og til en viss grad også endret de reisendes mobilitet. Noen grupper er mer positive til mikromobilitet enn andre, og tilbudet er blitt godt benyttet. Ruter ønsker å lære mer om potensialet ved mikromobilitet, og har hatt dialog med markedet og kommer til å legge til rette for læringsprosesser i tiden som kommer.

Bilde over markedsområde Indre by