Økonomi

Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) når sine mål for samferdselspolitikken.

Ruters inntekter består i 2019 av billettinntekter, tjenestekjøp fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt midler fra Oslopakke 3 og belønningsordningen. Alle (billett) inntekter går tilbake til kollektivtilbudet.

Morselskapet Ruter As hadde i 2019 driftsinntekter på 8 992 millioner kroner og et resultat på -146 millioner kroner. Driftsinntektene i konsernet, som også omfatter Konsentra AS, OATS AS, Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS og de sovende selskapene Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, var 9 001 millioner kroner. Av morselskapets driftsinntekter utgjør billettinntekter og salg av tjenester til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune henholdsvis 4 670 millioner kroner, 2 080 millioner kroner og 874 millioner kroner.

Bilde av to personer på Ruter S
Bilde av to personer på Ruter S

Salg av tjenester til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune finansierer 33% av kollektivtransporten i regionen. Inklusiv driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen finansieres 44% med fylkeskommunale og statlige midler.

De samlede driftskostnadene for morselskapet var på 9 177 millioner kroner. Av dette utgjør 8 035 millioner kroner kostnader til tjenestekjøp og rutedrift. De økonomiske resultatene er for øvrig fyldig omtalt i styrets årsberetning.

Grafikk som illustrerer 9177 mill. kr. i driftskostnader i 2019. 8% økning fra 2018.
Utvikling tilskudd 2000-2019