Balanse pr. 31. desember 2019

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2019 2018 2017 2019 2018 2017
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 4 193 732 140 971 162 345 188 892 133 268 160 563
Sum immaterielle eiendeler 193 732 140 971 162 345 188 892 133 268 160 563
Varige driftsmidler
Bygninger og eiendommer 4 160 181 136 097 137 168 93 221 349
Billettsystem og inventar 4 73 603 88 779 88 208 72 547 87 276 85 969
Sum varige driftsmidler 233 784 224 876 225 375 72 640 87 497 86 318
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer i datterselskap 6 0 0 0 163 620 163 620 163 620
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 25 000 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 6 96 96 96 96 96 96
Finansielle anleggsmidler 6 0 0 5 530 0 0 4 930
Sum finansielle anleggsmidler 96 96 5 625 188 716 163 716 168 646
SUM ANLEGGSMIDLER 427 611 365 942 393 346 450 248 384 480 415 526
OMLØPSMIDLER
Varer
Varelager 383 350 302 383 350 302
Fordringer
Kundefordringer 167 984 180 765 187 436 167 977 181 261 194 635
Andre kortsiktige fordringer 7 84 468 93 018 101 241 83 672 92 052 92 718
Sum fordringer 252 452 273 782 288 677 251 650 273 313 287 353
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd og kontanter 8 2 119 306 2 083 926 2 662 455 2 027 929 1 997 121 2 563 955
SUM OMLØPSMIDLER 2 372 141 2 358 058 2 951 434 2 279 961 2 270 783 2 851 611
SUM EIENDELER 2 799 752 2 724 000 3 344 780 2 730 209 2 655 264 3 267 137
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9 120 120 120 120 120 120
Overkurs 187 484 187 484 187 484 187 484 187 484 187 484
Annen innskutt egenkapital 0 0 0 816 816 816
Sum innskutt egenkapital 187 604 187 604 187 604 188 420 188 420 188 420
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 648 458 723 675 792 771 603 932 685 416 743 551
Sum opptjent egenkapital 648 458 723 675 792 771 603 932 685 416 743 551
Minoritetsinteresser 1 739 1 757 1 860 0 0 0
SUM EGENKAPITAL 837 801 913 036 982 235 792 352 873 836 931 971
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 67 569 193 147 150 284 59 175 170 413 140 647
Utsatt skatt 13 3 111 2 921 2 796 0 0 0
Sum avsetning for forpliktelser 70 680 196 068 153 080 59 175 170 413 140 647
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 14 0 119 202 235 325 0 119 202 235 325
Langsiktig gjeld til konsernselskap 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334
Sum annen langsiktig gjeld 1 334 120 536 236 658 1 334 120 536 236 658
Sum langsiktig gjeld 72 014 316 604 389 738 60 508 290 949 377 305
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 882 638 538 577 728 103 876 005 538 894 726 119
Betalbar skatt 13 592 398 246 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20 712 19 168 17 153 20 155 18 736 15 481
Annen kortsiktig gjeld 11 985 997 936 217 1 227 305 981 189 932 848 1 216 260
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 889 938 1 494 360 1 972 807 1 877 349 1 490 478 1 957 860
SUM GJELD 1 961 952 1 810 964 2 362 545 1 937 857 1 781 427 2 335 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 799 752 2 724 000 3 344 780 2 730 209 2 655 264 3 267 137

 

 

Signatuerer til styret i Ruter