Kontantstrømoppstilling

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -148 157 -29 052 500 828 -145 505 -31 915 492 544
- Periodens betalte skatt 405 324 832 0 0 0
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler 80 0 -43 80 0 0
+ Ordinære avskrivninger 4 93 087 93 482 84 156 87 511 89 036 80 243
+ Nedskrivning anleggsmidler 4 5 599 27 822 25 092 5 599 27 822 25 092
+/- Endring i varelager -33 -48 -87 -33 -48 -87
+/- Endring i kundefordringer 18 12 781 6 671 -32 342 13 283 13 375 -22 482
+/- Endring i leverandørgjeld 19 344 061 -189 526 243 276 337 111 -187 225 233 248
+/- Endringer i pensjonsavsetninger -42 637 4 561 4 325 -38 420 4 327 2 755
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -36 869 -268 728 -122 556 -63 170 -268 901 -135 938
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 227 506 -355 142 701 816 196 456 -353 530 675 375
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 4 192 125 112 191 104 206 165 648 102 108 100 740
+ Innbet. ved salg av aksjer og andeler 0 0 5 595 0 0 5 595
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 0 0 -86 0 0 -86
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -192 125 -112 191 -98 525 -165 648 -102 108 -95 059
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 116 123 27 042 0 116 123 27 042
+ Innbetalinger av egenkapital 0 4 930 -817 0 4 930 -817
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 -111 193 -27 859 0 -111 193 -27 859
= Netto endring i kontanter mv 35 380 -578 526 575 432 30 808 -566 831 552 457
+ Beholdning av kontanter 01.01. 2 083 926 2 662 455 2 087 023 1 997 121 2 563 955 2 011 498
= Kontantbeholdning 31.12. 2 119 306 2 083 929 2 662 455 2 027 929 1 997 124 2 563 955