Strategi og bærekraftsmål

I 2019 integrerte Ruter klima, miljø og bærekraft i vårt nye målhierarki, og fra og med 2020 rapporteres det månedlig til styret. Det betyr at Ruters mål for klima, miljø og bærekraft er sidestilt med våre forretningsmessige mål.

Miljøstrategi 2014-2020

Ruter har kommet langt på vei med å oppfylle målene som ble satt i miljøstrategien for perioden 2014-2020. Hovedmålet var å ta veksten i den motoriserte trafikken i hovedstadsområdet, sammen med målet om at alle Ruters transportmidler skulle drives av kun fornybare energikilder i løpet av 2020 (Fossilfri 2020). Miljøstrategien satte også mål om redusert støybelastning og reduserte utslipp, som bidrar negativt til lokal luftkvalitet, som NOx og PM (eksospartikler).

Utslippsfri 2028

I mai 2017 ba Oslo kommune, ved Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Ruter om: «… å utrede handlingsrom, utfordringer og konsekvenser ved en opptrapping av ambisjonsnivået i Fossilfri 2020 gjennom en raskere utrulling av helt utslippsfri kollektivtransport». Som et svar på denne bestillingen utarbeidet Ruter i 2018 rapporten «Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus». Rapporten la grunnlaget for at Ruter fikk et nytt miljømål: Utslippsfri 2028. I praksis innebærer dette målet at alle Ruters transportmidler skal være elektrisk drevet innen utgangen av 2028.

Illustrasjon av den nye fergen som kjører på strøm.

 

Nytt mål fra 2020: Sirkularitet

Å nå målet om 100% fornybare energikilder i løpet av 2020 er en viktig milepæl for Ruter. Det totale klima- og miljøfotavtrykket til Ruter er imidlertid større enn utslipp fra drift av transportsystemet. Å gjøre dette fotavtrykket mindre er viktig. Derfor er sirkularitet et nytt mål for Ruter, som påvirker mange deler av virksomheten. I en oppstartsfase er målet å etablere grunnleggende kunnskap om materiellet, for å kunne identifisere målrettede tiltak og hensiktsmessige krav i anskaffelser.

Målhierarki

I 2019 implementerte vi klima, miljø og bærekraft i Ruters nye målhierarki, og fra og med 2020 rapporteres det månedlig til Ruters styre. Målene fra miljøstrategien (2014-2020) er i det store og hele videreført i Ruters nye målhierarki, om enn i en litt annen språkdrakt. Dette skyldes i stor grad teknologiutviklingen, som har gjort elektriske busser til et realistisk alternativ til dieselbusser. Sammenlignet med dieselbussene er elektriske busser energieffektive, støysvake og uten lokale utslipp av NOx og eksospartikler (PM).

Målet Utslippsfri 2028 dreier seg derfor i vesentlig grad om reduksjon av lokale utslipp til luft, energiforbruk og støy.

Bærekraftig bevegelsesfrihet

I 2019 vedtok Ruters styre at Ruters nye visjon skal være Bærekraftig bevegelsesfrihet. Vi legger til grunn at innbyggerne ønsker en fremtid der de har bevegelsesfrihet til å kunne leve sine liv, og at det tilbys attraktive transporttjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov.

FNs bærekraftsmål

I 2018 gjennomførte Ruter en omfattende prosess for å identifisere Ruters viktigste bidrag til FNs 17 globale bærekraftsmål, som omhandler både klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling. Hensikten har vært å gjøre organisasjonen mer bevisst på hva Ruter kan bidra med for å løse viktige samfunnsutfordringer. Det var også viktig for å sikre at Ruter tar beslutninger som er til det beste for fellesskapet og leverer på vårt samfunnsoppdrag både i dag og i fremtiden.

FNs bærekraftsmål Bærekraftige byer og samfunn er et hovedmål for Ruter fordi det dreier seg om vår kjernevirksomhet:

«… sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne, samt eldre.»

De andre bærekraftsmålene Ruter har identifisert som særlig viktige er:

  • Mål 3: God helse
  • Mål 8: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 12: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Ruters arbeid med andre bærekraftsmål i 2019

På nettstedet barekraft.ruter.no beskrives utvalgte tiltak og prosjekter som Ruter har jobbet med.

Arbeidet med det viktige bærekraftsmålet Stoppe klimaendringene dekkes av vårt arbeid med å øke kollektivandelen og gjennomføre målet om bruk av kun fornybart drivstoff til alle transportformer i løpet av 2020. Elektrifiseringen av kollektivtrafikken er et viktig tiltak for God helse. Det er også arbeidet for en tryggere trafikk og å få flere til å sykle og gå. I 2019 har Ruter arbeidet med bærekraftsmålene Mindre ulikhet, Ansvarlig forbruk og produksjon og Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

For å nå målene våre, uansett hva de dreier seg om, er arbeid basert på samarbeid (mål 17) og innovasjon (mål 9) grunnleggende viktig for å oppnå gode resultater.

Slik jobber Ruter med følgende bærekraftsmål:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ruter utarbeidet ny anskaffelsesstrategi i 2019, som omhandler arbeidsforhold i hele Ruters leverandørkjede.

Toalett- og pauserom 

Ruters styre har i 2019 besluttet at Ruter skal ta et større ansvar knyttet til sjåførenes toalett- og pausefasiliteter. Det betyr at i nye transportkontrakter er det Ruter som tilbyr toalett- og pausefasiliteter, ikke operatørene. I 2019 innførte vi denne ordningen på alle busskontraktene på Romerike. I 2020 er det toalettfasilitetene i Ruters vestregion som skal oppgraderes. Det skjer i forbindelse med oppstart av ny kontrakt i juni. I 2021 vil det tilbys flere toaletter og pauserom i Oslo Sør. Da vil det kun være Follo-kontraktene som kjører på gammel ordning, hvor operatørene fremdeles har ansvaret. Arbeidet med lokalisering av toalett- og pausefasiliteter i Follo er igangsatt.

Prosessen med å sette opp toaletter og pauserom har tatt lengre tid enn antatt. Det dreier seg ikke kun om å bygge, men også om å innhente tillatelser til bygging og tilkobling til strøm, vann og kloakk fra offentlige planmyndigheter.

Oslomodellen

Ruter støtter opp om Oslomodellen, som er utarbeidet av Oslo kommune. Den inneholder kontraktbestemmelser som skal bidra til å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet og på andre tjenesteområder. En tilsvarende modell skal utarbeides for Viken fylkeskommune. Da vil den legges til grunn på samme måte som Oslomodellen, ved gjennomføring av anskaffelser i Ruter.

Handlingsregler for leverandører

Ruters handlingsregler for leverandører stiller krav om at produkter og tjenester som inngår i leveranser til Ruter skal være fremstilt under forhold som er forenlige med menneskerettighetskonvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Handlingsreglene ble oppdatert i 2019, blant annet med krav om oppfølging og kontroll av leverandørkjeden.

Mål 10: Mindre ulikhet

Ruters kollektivtilbud skal være tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av ferdigheter, forutsetninger og motivasjon. Ruters arbeid med universell utforming (uu) ledes av en uu-gruppe, som er en fast gruppe med ansatte fra flere fagavdelinger. I tillegg utføres mye av arbeidet rundt i de ulike fagmiljøene. I 2019 har Ruter etablert en full stilling som jobber med universell utforming, og denne rollen leder uu-gruppen. For å sikre digital kompetanse på uu-feltet er det etablert et fast samarbeid med en ekspert på digital tilgjengelighet.

I 2019 ble det etablert et fast møtepunkt mellom Ruter ved uu-gruppen og interesseorganisasjonene. Dette er for å sikre at vi prioriterer de riktige tiltakene, samt ivaretar tidlig medvirkning.

Ruter har i 2019 utarbeidet en ny indeks som er et kvantitativt mål på hvor godt selskapet leverer på universell utforming. Denne er inkludert i Ruters nye målhierarki som et prioritert nøkkelresultat. Indeksen måler kompetanse, informasjon, gapet mellom perrong og vogn på T-banen og utvendig opprop. Årsaken til at akkurat disse områdene er inkludert er at de er mulig å påvirke og måle. De er viktige for målgruppen og vi kan se rask effekt av konkrete tiltak.

Et annet viktig tiltak i 2019 er arbeidet med utvendig opprop. I løpet av året ble det gjennomført på T-banen, og det ble utført en test på buss. Dette arbeidet vil følges opp videre i 2020.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon (Sirkulær økonomi)

Ruter må tilpasse virksomheten en sirkulær forretningsmodell basert på fornybare ressurser. Den kjennetegnes av at vi ikke bruker og kaster, men bruker, gjenbruker og gjenvinner.

Ruter fikk i 2019 utarbeidet verdikjedeanalyser for bussmateriell og hurtigbåt. Analysene dreier seg om hele kjeden, fra råvareuttak til gjenbruk og materialgjenvinning. Disse hjelper oss til å forstå verdikjeden til vårt materiell bedre. Det gjør oss bedre i stand til å stille krav i anbudene, som bidrar til en sirkulær økonomi og et mindre klima- og miljøfotavtrykk. Ruter har hatt et særlig fokus på klima- og miljøfotavtrykket fra batteriene i elbuss og menneskerettighetsbrudd forbundet med utvinning av kobolt. Det er en vanlig bestanddel i batteriene. I 2019 startet Ruter et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Målet er å utvikle krav som kan bidra til mer bærekraftige batterier, både hva gjelder kobolt og klima- og miljøfotavtrykk.