Nøkkeltall

Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene.

Inntektene per reise var i 2019 på 12,00 kroner, nivået er tilsvarende som i 2018.

Billettinntektene per reise fordeler seg ulikt, og regionbuss, båt og tog med reiser som ofte strekker seg over flere soner, har naturlig nok de høyeste inntektene per reise. Inntektene i 2019, som for 2018, var høyest for båt og regionbuss med 13,60 kroner per reise, mens den for reiser med T-bane, trikk og bybuss lå rundt 9,50 kroner. Reisene med T-bane, trikk og bybuss foregår i all hovedsak innenfor én sone og det forklarer den lavere inntekten per reise. Aller høyest inntekt per reise går til tog som per i dag betjenes av Vy-gruppen, inntekten var i 2019 på 24,10 kroner per reise.

Tilskuddet til Ruter har økt med 3,5%, opp fra 3,8 til 3,9 mrd og tilskuddsbehovet per reise er 9,90 kroner, opp fra 9,80 kroner i 2018. Samtidig, i 2019 utgjorde tilskuddsandelen en mindre andel målt opp mot totale kostnader, og Ruter brukte deler av egenkapitalen til å dekke opp for den totale kostnaden.

Grafikk som illustrerer: Inntekt per reise, 12 kr.

Kostnadene per reise (eksklusive tog) var i 2019 på kr 23,20 kroner, en økning fra 22,50 kroner i 2018, noe som tilsvarer en økning på 3%. Kostnadene totalt sett per reise i 2019 er på nivå med kostnaden siden opprettelsen av Ruter i 2008.

For å måle effektiviteten på tilbudet ser Ruter blant annet på utviklingen i kostnader per plasskilometer (som er den kapasiteten som tilbys). Totalt har effektiviteten økt med 11% i perioden 2008 til 2019, der kostnaden per plasskilometer har gått ned fra 0,97 til 0,86.

Sammenlignet med 2008 er effektiviteten økt for T-banen (målt i form av en reduksjon i kostnad per plasskilometer) med 37%.

Samtidig har kostnaden per plasskilometer for bybuss økt med 5%, noe som kan forklares med en økning i antall avganger på nesten 40% siden 2008, og med ca 10% bare det siste året.

For trikk er bildet relativt uendret siden 2018. Kostnad per plasskilometer for båt er fortsatt høyest, og har økt med 31% i perioden fra 2008 til 2019. Målt opp mot fjoråret observerer vi imidlertid en bedring i effektiviteten på 2%.

Kostnadene per reise er høyest for båt og regionbuss, med henholdsvis 47,50 og 28,00 kroner per reise.

Lavest kostnad per reise har T-banen med 14,40 kroner og bybuss med 14,50 kroner. Kostnadene per reise på trikk er i dag 18,00 kroner. Tilsvarende kostnad var 21,00 kroner i 2008 og har gradvis gått ned i perioden som følge av at flere passasjerer reiser med trikken.

Siden 2008 har kostnadsnivået per reise gått ned med 18% på T-bane og 14% på trikk.

Gjeldende ansvarsdeling medfører at vi ikke kan presentere fullstendige nøkkeltall for togtrafikken.

Ruter betalte i snitt 24,00 kroner per reise til Vy i sum fra billettinntekter og pristilskudd. Statlige tjenestekjøp kommer i tillegg for togtrafikkens del, og gir grunnlag for å dekke en kostnad som er vesentlig høyere enn det Ruter betaler.

Grafikk som illustrerer kostnader per reise: 23 kr
Bilde av jente som holder en mobil som viser appen Ruter billett

Belegg, gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse, er en god indikator for effektiviteten i nettet, og dermed på om Ruter gjør en god jobb på dette området. På linjer som trafikkerer flere stoppesteder, er det praktisk umulig å nå 100% belegg på hele linjen. Det er heller ikke ønskelig. Når vi da er nær et praktisk tak, har det sammenheng med at Ruter ønsker den attraktiviteten som noenlunde jevn frekvens gir, og at vi ønsker å tilby sitteplass også i bytrafikken til så mange som mulig, og i hvert fall utenom rushtid.

Utviklingen i belegg varierer mellom de ulike fremkomstmidlene. Utnyttelsen av setekapasiteten på trikken var i 2019 på 51% og det regnes som svært bra. Siden 2008 har kapasiteten på trikken økt med 14%, og det har i perioden ikke vært mulig å øke kapasiteten i takt med økningen i passasjervolumet.

For bybuss har utviklingen vært tilnærmet det samme og belegget ligger på samme nivå som trikken.

Regionbuss har hatt en tilsvarende, sterk økning i belegget på 18%, men nivået i 2019 på 44% er lavere enn bybuss og trikk. Det skyldes en sterk økning i antall avganger for å øke attraktiviteten på kollektivtilbudet lokalt og for reiser inn til Oslo.

T-banen opplever sterk passasjervekst og opprettholdet belegg har økt fra 33% i fjor til 35% i år. T-banen har lavest belegg, kombinasjonen mange avganger gjennom døgnet (i periodene utenom rush)  bidrar til lavere belegg.

Grafikk som illustrerer: 42% av reisens kostnader dekkes av tilskudd.

Nøkkeltall – Totalt

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) * 398 387 371 350 334 319 309 300 285 271 256 244
Personkilometer (mill) 2 365 2 295 2 201 2 033 1 898 1 830 1 759 1 719 1 636 1 526 1 433 1 350
Vognkilometer (mill) 122,2 119,7 113,0 106,1 97,2 93,6 90,5 85,3 82,1 78,3 73,8 73,2
Plasskm (mill) 10 728 10 652 10 244 9 565 8 562 8 275 7 868 7 336 6 981 6 486 5 948 5 854
Avganger i 1000 5 562 5 244 4 885 4 432 4 383 4 089 3 991 3 741 3 605 3 527 3 440 3 473
Beleggsprosent (plass) 22% 22% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 23%
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 4 788 4 651 4 469 4 248 4 078 3 801 3 597 3 440 3 462 3 394 3 280 3 305
Tilskudd (mill) 3 929 3 795 3 799 3 632 3 625 3 535 3 382 3 214 3 046 2 850 2 690 2 276
Kostnader (mill) ** 9 276 8 783 8 076 7 963 7 977 7 531 7 237 6 829 6 614 6 354 6 078 5 676
Driftsresultat (mill) -185,0 -59,9 479,8 158,9 -23,9 43,5 -13,2 -19,5 16,6 0,2 -8,6 -27,8
Resultat etter ekstraordinære poster (mill) -145,5 -32,6 517,3 193,4 8,4 75,3 5,8 1,7 7,5 3,5 1,2 0,2
Gjeldsgrad 71% 67% 71% 82% 89% 89% 89% 84% 85% 85% 80% 70%
Soliditet (EK-andel) 29% 33% 29% 18% 11% 11% 11% 17% 15% 15% 20% 30%
Likviditetsgrad I 1,21 1,52 1,46 1,22 1,13 1,21 1,19 1,23 1,28 1,25 1,23 1,27
Trafikkinntekt/reise (inkl. tog) 12,02 12,02 12,04 12,12 12,20 11,90 11,64 11,47 12,13 12,54 12,80 13,55
Kostnader/reise (ekskl. tog) 23,17 22,48 21,74 22,42 23,16 23,74 23,30 22,79 23,15 23,07 23,66 23,13

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Antall reiser er inkl. tog. Produksjonsdata er ekskl. tog.
** Kostnader inklusive trafikkreklame direkte til Sporveien.

Nøkkeltall – T-bane

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) 119 122 118 106 95 88 85 82 81 76 74 73
Personkm (mill) 717 731 706 636 570 525 508 492 484 456 446 437
Vognkm (mill) 44,8 45,6 45,1 42,0 34,8 35,2 33,2 30,2 28,9 25,1 21,9 21,5
Togkm (mill) 8,7 8,9 8,7 8,4 7,3 7,1 6,8 6,1 6,1 5,7 5,7 5,9
Plasskm (mill) 5 963 6 064 5 997 5 592 4 633 4 679 4 411 4 022 3 842 3 341 2 871 2 769
Beleggsprosent (plass) 12% 12% 12% 11% 12% 11% 12% 12% 13% 14% 16% 16%
Avganger (i 1000) 372 373 378 363 338 324 288 289 287 257 269 263
Togtimer (i 1000) ** 286 287 281 270 242 237 279 260 246 222 219 234
Reisehastighet km/t 30,5 30,9 31,1 31,0 30,2 30,1 30,1 31,2 31,3 32,1 31,2 31,7
Trasélengde km 85 85 85 85 81 85 82 81 80 78 71 76
Energiforbruk pr personkm 0,14 0,14 0,14 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 1 133 1 149 1 117 1 018 906 819 789 760 737 750 772 744
Tilskudd (mill) 496 524 570 641 800 883 817 802 818 757 596 504
Kostnader (mill) * 1 723 1 765 1 777 1 739 1 790 1 790 1 694 1 605 1 586 1 534 1 396 1 279
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 4 634 4 730 4 696 4 790 5 298 5 528 5 880 5 555 5 517 5 964 5 188 4 855
Kostnad/plasskm 0,29 0,29 0,30 0,31 0,39 0,38 0,38 0,40 0,41 0,46 0,49 0,46
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,49 9,43 9,49 9,60 9,54 9,36 9,32 9,26 9,14 9,88 10,39 10,21
Trafikkinntekt/personkm 1,58 1,57 1,58 1,60 1,59 1,56 1,55 1,54 1,52 1,65 1,73 1,70
Trafikkinntekt/plasskm 0,19 0,19 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,27 0,27
Kostnad/reise 14,43 14,49 15,11 16,39 18,85 20,45 19,99 19,57 19,66 20,20 18,79 17,56
Kostnad/personkm 2,40 2,41 2,52 2,73 3,14 3,41 3,33 3,26 3,28 3,37 3,13 2,93

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur og vognpark i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (93,7 mill i 2019).
** Togtimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014

Nøkkeltall – Trikk

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) 53 51 51 53 54 51 49 48 48 45 43 40
Personkm (mill) 169 165 165 170 174 163 158 153 153 145 137 127
Vognkm (mill) 4,6 4,7 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0
Plasskm (mill) 683 686 651 635 614 600 572 593 571 577 568 585
Beleggsprosent (plass) 25% 24% 25% 27% 28% 27% 28% 26% 27% 25% 24% 22%
Avganger (i 1000) 464 462 464 392 379 373 360 363 360 366 367 355
Vogntimer (i 1000) ** 258 252 236 234 229 216 289 304 294 294 285 287
Reisehastighet km/t 17,9 18,5 18,8 18,4 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 18,3 17,8 18,0
Trasélengde km 40 40 41 43 43 41 40 41 41 41 39 41
Energiforbruk pr personkm 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,15 0,14 0,16 0,19 0,22
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 503 483 488 514 517 473 458 440 415 426 416 428
Tilskudd (mill) 438 445 421 371 350 389 416 414 435 369 381 399
Kostnader (mill) * 946 932 914 892 875 872 883 860 858 802 804 833
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 2 037 2 016 1 968 2 277 2 307 2 334 2 451 2 368 2 383 2 194 2 191 2 346
Kostnad/plasskm 1,38 1,36 1,40 1,40 1,42 1,45 1,54 1,45 1,50 1,39 1,41 1,42
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,53 9,39 9,48 9,69 9,49 9,29 9,28 9,21 8,67 9,43 9,73 10,78
Trafikkinntekt/personkm 2,98 2,93 2,96 3,03 2,97 2,90 2,90 2,88 2,71 2,95 3,04 3,37
Trafikkinntekt/plasskm 0,74 0,70 0,75 0,81 0,84 0,79 0,80 0,74 0,73 0,74 0,73 0,73
Kostnad/reise 17,94 18,12 17,77 16,83 16,06 17,10 17,92 18,01 17,91 17,75 18,78 20,97
Kostnad/personkm 5,61 5,66 5,55 5,26 5,02 5,34 5,60 5,63 5,60 5,55 5,87 6,55

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (5,1 mill i 2019).
** Vogntimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014

Nøkkeltall – Buss totalt

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) 180 168 159 147 141 139 136 133 126 119 109 101
Personkm (mill) 1 454 1 375 1 308 1 200 1 127 1 117 1 093 1 074 999 926 851 786
Vognkm (mill) 72,4 69,1 63,2 59,4 57,9 54,1 53,4 51,0 49,2 49,2 48,1 47,7
Plasskm (mill) 3 936 3 764 3 461 3 220 3 200 2 891 2 885 2 721 2 568 2 567 2 509 2 500
Beleggsprosent (plass/sete) 37% 37% 38% 37% 35% 39% 38% 39% 39% 36% 34% 31%
Avganger (i 1000) 4 678 4 360 3 996 3 634 3 624 3 355 3 343 3 089 2 958 2 904 2 804 2 855
Busstimer (i 1000) * 2 638 2 480 2 252 2 136 2 091 1 951 2 316 2 189 2 137 2 134 2 085 2 049
Reisehastighet km/t ** 27,4 27,8 28,0 27,8 27,7 27,7
Energiforbruk pr personkm 0,25 0,27 0,23 0,27 0,28 0,27 0,26 0,27 0,30 0,31 0,33 0,35
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,20 0,16 0,13 0,17 0,21 0,24 0,24 0,29 0,46 0,57 0,69 0,88
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,003 0,001 0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 1 958 1 841 1 753 1 564 1 525 1 480 1 411 1 374 1 369 1 245 1 183 1 231
Tilskudd (mill) 1 510 1 212 1 070 1 107 1 117 1 093 1 076 1 064 940 929 967 884
Kostnader (mill) 3 489 3 075 2 847 2 694 2 663 2 592 2 513 2 450 2 323 2 186 2 162 2 129
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 746 705 712 741 735 773 752 793 785 753 771 746
Kostnad/plasskm 0,89 0,82 0,82 0,84 0,83 0,90 0,87 0,90 0,90 0,85 0,86 0,85
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,89 10,97 11,04 10,65 10,83 10,61 10,38 10,32 10,87 10,45 10,80 12,16
Trafikkinntekt/personkm 1,35 1,34 1,34 1,30 1,35 1,32 1,29 1,28 1,37 1,34 1,39 1,57
Trafikkinntekt/plasskm 0,50 0,49 0,51 0,49 0,48 0,51 0,49 0,51 0,53 0,49 0,47 0,49
Kostnad/reise 19,41 18,32 17,93 18,34 18,92 18,58 18,50 18,39 18,44 18,34 19,75 21,03
Kostnad/personkm 2,40 2,24 2,18 2,24 2,36 2,32 2,30 2,28 2,33 2,36 2,54 2,71

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Busstimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014
** Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2014

Nøkkeltall – Bybuss

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) 115 106 99 93 92 91 88 86 83 81 74 69
Personkm (mill) 554 508 477 447 440 436 422 413 399 387 356 330
Vognkm (mill) 26,9 25,1 23,4 22,4 23,2 21,0 21,6 21,0 20,5 21,4 20,9 20,5
Plasskm (mill) 1 890 1 787 1 670 1 555 1 640 1 398 1 455 1 371 1 278 1 318 1 286 1 277
Beleggsprosent (plass) 29% 28% 29% 29% 27% 31% 29% 30% 31% 29% 28% 26%
Avganger (i 1000) 2 360 2 160 1 966 1 842 1 936 1 729 1 810 1 716 1 754 1 785 1 722 1 703
Busstimer (i 1000)* 1 221 1 131 1 038 988 1 010 917 1 324 1 254 1 251 1 283 1 246 1 223
Reisehastighet km/t ** 22,0 22,2 22,5 22,7 23,0 22,9 24,6 25,2 25,3 24,6 25,0 25,0
Energiforbruk pr personkm 0,307 0,34 0,28 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34 0,32 0,35 0,37 0,37
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,035 0,045 0,04 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,190 0,15 0,20 0,27 0,27 0,22 0,37 0,58 0,76 0,80 0,95
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,003 0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 1 083 1 003 942 915 876 849 810 782 759 683 628 692
Tilskudd (mill) 581 428 381 340 381 377 376 411 376 395 443 377
Kostnader (mill) 1 681 1 449 1 344 1 273 1 274 1 242 1 208 1 200 1 145 1 086 1 078 1 077
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 712 671 684 691 658 718 667 699 653 608 626 633
Kostnad/plasskm 0,89 0,81 0,80 0,82 0,78 0,89 0,83 0,88 0,90 0,82 0,84 0,84
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,39 9,47 9,48 9,82 9,55 9,35 9,21 9,10 9,14 8,46 8,47 10,08
Trafikkinntekt/personkm 1,96 1,97 1,97 2,05 1,99 1,95 1,92 1,89 1,90 1,76 1,76 2,10
Trafikkinntekt/plasskm 0,57 0,56 0,56 0,59 0,53 0,61 0,56 0,57 0,59 0,52 0,49 0,54
Kostnad/reise 14,56 13,69 13,52 13,67 13,90 13,67 13,73 13,95 13,78 13,45 14,54 15,69
Kostnad/personkm 3,03 2,85 2,82 2,85 2,90 2,85 2,86 2,91 2,87 2,80 3,03 3,27

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Busstimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014 (delvis inkl. før 2014)
** Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2014

Nøkkeltall – Regionbuss

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) 64 62 59 54 49 49 48 47 43 38 35 33
Personkm (mill) 900 867 831 753 687 681 671 661 600 539 495 456
Vognkm (mill) 45,5 43,9 39,8 37,0 34,7 33,2 31,8 30,0 28,7 27,8 27,2 27,2
Plasskm (mill) * 2 047 1 977 1 790 1 665 1 562 1 493 1 430 1 350 1 290 1 249 1 223 1 223
Beleggsprosent (sete/plass) 44% 44% 46% 45% 44% 46% 47% 49% 46% 43% 40% 37%
Avganger (i 1000) 2 318 2 201 2 030 1 792 1 690 1 625 1 533 1 373 1 204 1 119 1 082 1 151
Busstimer (i 1000) 1 417 1 349 1 214 1 148 1 082 1 035 992 936 885 851 838 826
Reisehastighet km/t ** 32,1 32,6 32,8 32,2 32,1 32,1 32,0 32,1 32,4 32,6 32,4 32,9
Energiforbruk pr personkm 0,22 0,23 0,20 0,22 0,24 0,23 0,22 0,23 0,28 0,28 0,30 0,33
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,02 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,21 0,13 0,15 0,21 0,22 0,28 0,24 0,39 0,43 0,61 0,82
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,003 0,001 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 874 838 811 650 649 630 600 592 609 562 554 539
Tilskudd (mill) 929 785 688 767 736 715 699 653 563 533 525 506
Kostnader (mill) 1 808 1 626 1 503 1 421 1 389 1 350 1 305 1 250 1 178 1 100 1 084 1 052
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 780 739 740 793 822 831 852 910 978 983 1 001 913
Kostnad/plasskm 0,88 0,82 0,84 0,85 0,89 0,90 0,91 0,93 0,91 0,88 0,89 0,86
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 13,60 13,54 13,66 12,08 13,22 12,96 12,53 12,54 14,23 14,62 15,69 16,56
Trafikkinntekt/personkm 0,97 0,97 0,98 0,86 0,94 0,93 0,90 0,90 1,02 1,04 1,12 1,18
Trafikkinntekt/plasskm* 0,43 0,42 0,45 0,39 0,42 0,42 0,42 0,44 0,47 0,45 0,45 0,44
Kostnad/reise 28,12 26,25 25,32 26,41 28,30 27,76 27,24 26,46 27,49 28,60 30,68 32,29
Kostnad/personkm 2,01 1,88 1,81 1,89 2,02 1,98 1,95 1,89 1,96 2,04 2,19 2,31

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Plasskm er beregnet med en faktor på gjennomsnittlig 45 seter/plasser per buss
** Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2008

Nøkkeltall – Båt totalt

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) * 4,4 4,4 3,9 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0
Personkm (mill) 25,7 24,7 22,9 27,4 26,7 24,6 24,4 25,2 24,3 22,9 22,6 21,8
Båtkm (mill) 0,38 0,35 0,33 0,31 0,31 0,26 0,30 0,30 0,28 0,29 0,29 0,30
Plasskm (mill) 145 139 135 118 113 106 113 114 110 112 103 113
Beleggsprosent (plass) 18% 18% 17% 23% 24% 23% 22% 22% 22% 20% 22% 19%
Avganger (i 1000) 47,9 48,3 45,7 43,4 42,0 37,3
Båttimer (i 1000) 23,5 21,7 19,8 17,5 17,3 16,2
Energibruk pr personkm 1,29 1,15 1,44 1,08 1,15 1,15 1,13 1,13 1,03 1,30 1,14 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,29 0,25 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,28 0,28
Utslipp av NOX g/pr personkm 2,30 2,07 2,26 2,12 2,12 2,11 2,24 2,59 3,53 4,70
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 55 54 59 53 56 52 52 53 61 71 73 67
Tilskudd (mill) 161 156 145 158 164 135 117 114 92 88 73 62
Kostnader (mill) 216 211 205 212 220 188 169 167 153 160 146 129
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 4 512 4 359 4 483 4 875 5 230 5 032
Kostnad/plasskm 1,49 1,52 1,52 1,80 1,94 1,77 1,50 1,47 1,40 1,42 1,42 1,14
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 12,71 12,44 15,10 11,67 12,61 12,36 11,74 11,84 13,94 16,98 17,77 16,74
Trafikkinntekt/personkm 2,16 2,20 2,59 1,95 2,10 2,12 2,13 2,09 2,50 3,11 3,24 3,08
Trafikkinntekt/plasskm 0,38 0,39 0,44 0,45 0,49 0,49 0,46 0,46 0,55 0,63 0,71 0,59
Kostnad/reise 49,63 48,17 52,20 46,28 49,53 44,50 38,13 37,35 35,17 38,01 35,42 32,24
Kostnad/personkm 8,41 8,52 8,94 7,72 8,24 7,63 6,93 6,61 6,31 6,96 6,46 5,93

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendringer i antall reiser «Båt Akershus» påvirker antall båtreiser totalt

Nøkkeltall – Båt Akershus

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) * 3,5 3,2 3,1 3,8 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0
Personkm (mill) 22,9 21,0 20,2 24,9 24,3 23,1 22,2 23,3 22,3 20,7 20,5 19,7
Båtkm (mill) 0,29 0,27 0,26 0,24 0,25 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21
Plasskm (mill) 125 118 117 100 99 95 95 96 93 96 86 95
Beleggsprosent (plass) 18% 18% 17% 25% 25% 24% 23% 24% 24% 22% 24% 21%
Avganger (i 1000) 35,6 35,3 33,6 31,6 34,0 28,8 28,4 28,4 27,2 27,2 27,4 27,0
Båttimer (i 1000) 16,1 14,0 12,9 10,9 11,0 10,8 11,7 10,6 11,6 10,2 14,6 12,9
Energiforbruk pr personkm 1,35 1,24 1,51 1,09 1,17 1,15 1,15 1,13 1,02 1,32 1,15 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,33 0,25 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,29 0,28
Utslipp av NOX g/pr personkm 2,66 2,07 1,86 2,03 1,96 1,87 1,83 1,97 2,33 3,38 4,67
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 47 44 52 46 49 46 42 45 51 54 56 50
Tilskudd (mill) 118 116 105 119 122 103 95 94 73 77 62 55
Kostnader (mill) 165 160 157 165 171 149 138 138 124 131 118 104
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 4 647 4 524 4 680 5 209 5 042 5 167 4 851 4 861 4 539 4 814 4 328 3 859
Kostnad/plasskm 1,32 1,35 1,35 1,65 1,72 1,56 1,45 1,44 1,34 1,37 1,38 1,10
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 13,62 13,69 16,77 12,17 13,26 12,99 12,57 12,57 15,06 17,10 18,03 16,60
Trafikkinntekt/personkm 2,07 2,08 2,55 1,85 2,02 1,98 1,91 1,91 2,29 2,60 2,74 2,53
Trafikkinntekt/plasskm 0,38 0,37 0,44 0,46 0,49 0,48 0,45 0,46 0,55 0,57 0,65 0,52
Kostnad/reise 47,47 50,06 51,09 43,45 46,23 42,28 40,80 38,98 36,52 41,39 37,99 34,83
Kostnad/personkm 7,23 7,62 7,78 6,61 7,04 6,44 6,21 5,93 5,56 6,30 5,78 5,30

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendring, antall reiser «Båt Akershus» satt lik manuelle tellinger i 2017 og 2018.
* Ny metodendring i 2019, benytter automatiske tellinger

Nøkkeltall – Båt Oslo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser (mill) 0,9 1,2 0,8 0,8 0,7359 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Personkm (mill) 2,8 3,8 2,7 2,5 2,4 1,5 2,2 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1
Båtkm (mill) 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09
Plasskm (mill) 20 20 18 17 14 10 18 18 17 17 17 18
Beleggsprosent (plass) 14% 19% 15% 14% 17% 14% 12% 11% 12% 13% 12% 12%
Avganger (i 1000) 12,3 13,1 12,1 11,8 8,1 8,5
Båttimer (i 1000) 7,4 7,7 7,0 6,6 6,3 5,4
Energiforbruk pr personkm 0,73 0,67 0,88 0,92 0,97 1,00 0,97 1,15 1,10 1,07 1,05 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26 0,25 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27
Utslipp av NOX g/pr personkm 3,98 4,14 4,58 4,70 4,56 5,41 5,19 5,05 4,96 4,94
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
Økonomiske nøkkeltall
Trafikkinntekter (mill) 8 11 8 7 7 6 10 8 10 17 17 17
Tilskudd (mill) 43 40 40 40 42 32 22 20 20 12 10 8
Kostnader (mill) 51 51 48 47 49 39 31 29 29 29 27 25
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 4 121 3 914 3 936 3 981 6 024 4 574
Kostnad/plasskm 2,55 2,50 2,61 2,69 3,43 3,72 1,74 1,60 1,74 1,72 1,59 1,38
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,09 9,08 9,06 9,24 9,33 9,14 9,08 9,01 10,02 16,64 16,99 17,13
Trafikkinntekt/personkm 2,84 2,84 2,83 2,89 2,92 4,35 4,32 4,29 4,77 7,93 8,09 8,16
Trafikkinntekt/plasskm 0,40 0,53 0,42 0,41 0,48 0,61 0,54 0,47 0,57 1,03 0,99 0,96
Kostnad/reise 58,28 43,09 56,21 59,97 66,16 55,70 29,59 31,05 30,47 27,75 27,45 24,60
Kostnad/personkm 18,21 13,46 17,57 18,74 20,68 26,52 14,09 14,78 14,51 13,21 13,07 11,71

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
Fra 2014 omfatter Båt Oslo fra 2014 kun øybåtene, da vi ikke lenger har noen takstavtale med Bygdøyfergene.

Nøkkeltall – Tog

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Operasjonelle nøkkeltall
Reiser med tog totalt (mill.) 42,15 41,5 39,4 39,9 39,6 37,1 34,6 32,3 26,5 26,0 25,6 26,1
Reiser med tog Akershus/Grensekryssende (mill.) 33,11 32,4 30,5 30,7 30,4 28,0 26,2 24,4 21,2 20,8 20,5 20,8
Reiser med tog Oslo (mill.) 9,04 9,1 8,9 9,2 9,2 9,1 8,5 7,8 5,4 5,3 5,1 5,2
Økonomiske nøkkeltall
Inntektsfordeling (i 1000) 940 914 880 820 877 749 704 654 677 640 655 618
Prisdifferanse (i 1000) 76 76 76 131 155 133 110 103 31 6 23 14
Sum inntektsfordeling og prisdifferanse (i 1000) 1 016 990 956 950 1 033 882 814 757 708 647 678 632
Inntektsfordeling og prisdifferanse/reise 24,10 23,85 24,25 23,81 26,08 23,79 23,50 23,46 26,68 24,83 26,44 24,26

* Antall reiser med tog i 2016 ble oppgitt for høyt, derfor blir det en nedgang i antall reiser fra 2016-2017.
Det betyr at antall reiser i 2017 er korrekt, mens utvikling 2016-2017 er feil.
** Økonomiske tall 2019 er i henhold til avsetninger. Resten i henhold til resultatet av inntektsfordelingen det enkelte år
Endret tellemetode for passasjertall fra 2012. Passjertallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.