Markedet

I 2019 har Ruter tatt viktige skritt på veien mot et bærekraftig samfunn. Utslippsfri teknologi er blitt implementert i stort omfang og Ruter har gjort store investeringer for å forbedre kollektivtilbudet. Ruter er dermed klar for å ta stadig større markedsandeler.

Transportsektoren preges av hurtige innovasjoner innenfor både teknologi og forretningsmodeller, noe som skaper nye muligheter og nye løsninger på menneskers transportbehov. I tillegg tas det en rekke politiske beslutninger som er med på å dreie persontransporten over fra personbil til mer miljøvennlige transportformer. Ruter jobber aktivt med å utvikle fremtidens mobilitet. Fremtidens mobilitet vil være både miljøvennlig og gi individuell frihet, og derfor er Ruters visjon bærekraftig bevegelsesfrihet. Dette betyr at vi både skal utvikle nye transportløsninger samtidig som vi forbedrer de transportformene vi allerede har.

Utviklingen av bærekraftig bevegelsesfrihet kan imidlertid ikke gjøres av Ruter alene, det må gjøres sammen med befolkningen, operatører og andre aktører. Derfor har Ruter i 2019 fått en ny verdi: samhandlende.

Veien mot bærekraftig bevegelsesfrihet lager vi sammen!

Utslippsfri i 2028

Ruter har som mål at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i løpet av 2028, og reisen mot utslippsfrihet startet for alvor i 2019 – året Oslo var europeisk miljøhovedstad. I løpet av 2019 ble 109 elektriske busser satt i drift på nye og eksisterende kontrakter i Oslo og Akershus. Ruter har nå Nordens største flåte av utslippsfrie busser, og bussdepotet på Alnabru er blitt bygget om til Nordens største elbussladeanlegg. Videre har Ruter i 2019 startet elektrifiseringen av båttilbudet, og fergesambandet mellom Nesodden og Oslo er blitt bygget om til batterielektrisk drift. Ladeanlegget som er blitt satt opp ved Aker brygge har også kapasitet til å lade øybåtene, som vil elektrifiseres når nye båter settes i drift i 2021. T-bane og trikk går allerede på fornybar strøm, og arbeidet med å elektrifisere minibusser er pågående. Ruter ligger derfor langt fremme i internasjonal sammenheng når det gjelder overgangen til utslippsfri kollektivtransport, og 2019 har vært et viktig år for gjennomføringen av ambisjonene på utslippsfrihet.

Trafikkvekst

Trafikkveksten i 2019 var på 3%, og det ble i løpet av året registrert 398 millioner påstigninger i Oslo og Akershus. Noe av veksten i kollektivtrafikken vokser på bakgrunn av endringer som ble gjennomført i bompengeringen i juni 2019, der det nå eksisterer tre bomsnitt i Oslo mot tidligere kun ett. I forbindelse med disse endringene i bompengesystemet gjennomførte Ruter en betydelig kapasitetsøkning for å styrke kollektivtilbudet, noe som også har gitt trafikkvekst. Selv om både bompengeendringene og kapasitetsøkningen har gitt trafikkvekst, har veksten som kan tilskrives disse to faktorene likevel ikke vært så sterk som på forhånd antatt. Men utviklingen er positiv, en stadig større andel av befolkningen i Oslo og Akershus bruker kollektiv som reisemiddel.

 

Passasjerer

Antall reiser i Oslo og Akershus

Ikon av t-bane
T-bane

119

millioner

Ikon av trikk
Trikk

53

millioner

Ikon av buss
Buss

180

millioner

Ikon av båt
Båt

4,4

millioner

T-banen

T-banen er svært viktig for trafikkavviklingen i Oslo, og er stammen i kollektivtrafikknettverket. I 2019 ble det gjennomført en rekke avvik for T-banen grunnet planlagte infrastrukturtiltak. Antallet reiser med T-banen gikk derfor ned 2% i 2019.

Trikken

Arbeidet med å forbedre trikkeinfrastrukturen og videreutvikle Oslo som trikkeby har gått videre i 2019. Mange strekninger er blitt betydelig oppgradert, og både trikkeinfrastrukturen og gater for øvrig er blitt fornyet. Forbedringene gjøres for å klargjøre infrastrukturen for de nye trikkene som skal settes i drift fra 2021. Investeringene som nå legges ned i infrastrukturen vil gi økt kapasitet og et betydelig vekstpotensial for trikken. I 2019 hadde trikken en vekst på 2,5%. Trikkeprogrammet kan du lese mer om her.

Busstrafikk

Bussen er viktig for å gi kundene et nært og attraktivt tilbud. I forbindelse med kapasitetsøkningen som fulgte endringene i bompengeringen i juni ble busstilbudet betydelig forbedret. Busstilbudet ble særlig styrket i rushtidene for å sikre nok kapasitet, men også utenom rush ble det satt inn flere avganger for å tilrettelegge for flere kollektive fritidsreiser. I 2019 hadde bybussene en sterk vekst på 9,0%. Regionbussene hadde også god vekst med 3,8%.  

Båttrafikk

I 2019 ble det satt opp ladestasjon for ferger på Aker brygge og nesoddenbåtene ble bygget om til batterielektrisk drift. Nedgangen skyldes mindre passasjerer på øybåtene i Oslo. Antallet reiser med øybåtene henger tett sammen med sommerværet, og sommerværet i 2019 var ikke like bra som i 2018. Båttrafikken hadde en marginal nedgang på 0,5% i 2019, totalt 4,4 millioner reiser.