Klima- og miljøresultater

Ruters viktigste klima- og miljømål er redusert biltrafikk. Vi vil gjøre vårt totale klima- og miljøfotavtrykk mindre, og 2020 er det siste året med direkte klimagassutslipp fra Ruters kjøring.

Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser:

Hele Ruters område

År Markedsandel motoriserte andel Vekst fra foregående år
2017 36,7%
2018 38,0% 3,5%
2019 39,4% 3,7%

Oslo

År Markedsandel motoriserte andel Vekst fra foregående år
2017 51,4%
2018 53,1% 3,3%
2019 55,6% 4,7%

Akershus

År Markedsandel motoriserte andel Vekst fra foregående år
2017 23,1%
2018 23,9% 3,5%
2019 24,5% 2,5%

 

Ruters resultater for 2019

2018 2019* Endring fra 2018 Mål 2021
Utslipp CO2 (tonn) 55 921 48 811 7 100 tonn reduksjon 0
Andel energiforbruk fra fornybare kilder (kWh) 58% 64%1 6% økning av fornybar energi 100%

¹ Helårseffekten for 2019

Totalt energiforbruk og andel energiforbruk (kWh) fra fornybare kilder for buss, båt, trikk og T-bane:

Hele Ruters område

  2017 2018 2019 2021
kWh Ruter totalt 455 518 675 526 636 786 524 351 512
Hvorav kWh fornybar 255 248 436 306 756 167 336 882 993
% fornybar 56% 58% 64% 100%
kWh Buss 301 301 565 372 094 984 366 815 560
Hvorav kWh fornybar 131 529 811 178 136 893 210 366 545
% fornybar 44% 48% 57% 100%
kWh trikk 20 140 662 22 423 214 24 319 000
Hvorav kWh fornybar 20 140 662 22 423 214 24 319 000
%fornybar 100% 100% 100% 100%
kWh T-bane 101 187 894 103 641 648 100 161 000
Hvorav kWh fornybar 101 187 894 103 641 648 100 161 000
% fornybar 100% 100% 100% 100%
kWh båt totalt 32 888 554 28 476 940 33 055 952
Hvorav kWh fornybar 2 390 069 2 554 412 2 036 448
% fornybar 7% 9% 6% 100%

Oslo

  2017 2018 2019 2021
kWh Buss 133 821 016 170 402 945 170 093 294
Hvorav kWh fornybar 53 382 267 81 537 739 95 902 826
% fornybar 40% 48% 56% 100%
kWh trikk 20 140 662 22 423 214 24 319 000
Hvorav kWh fornybar 20 140 662 22 423 214 24 319 000
%fornybar 100% 100% 100% 100%
kWh T-bane 101 187 894 103 641 648 100 161 000
Hvorav kWh fornybar 101 187 894 103 641 648 100 161 000
% fornybar 100% 100% 100% 100%
kWh båt totalt 2 390 069 2 554 412 2 036 448
Hvorav kWh fornybar 2 390 069 2 554 412 2 036 448
% fornybar 100% 100% 100% 100%

Akershus

  2017 2018 2019 2021
kWh Buss 167 480 544 201 629 039 196 722 266
Hvorav kWh fornybar 78 147 539 96 635 030 114 463 718
% fornybar 47% 48% 58% 100%
kWh båt totalt 30 498 485 25 922 528 31 019 504
Hvorav kWh fornybar 0 0
% fornybar 0% 0% 0% 100%

 

Klimagassutslipp i tonn CO2 fra buss og båt:

Hele Ruters område

  2007 2017 2018 2019 Mål 2021
Totalt (tonn) 74 533 49 944 55 921 48 811 0
Buss (tonn) 6 8571 42 964 49 784 41 295 0
Båt (tonn) 5 962 6 980 6 137 6 984 0

Oslo

  2017 2018 2019 Mål 2021
Totalt (tonn) 19 894 22 799 19 545 0
Buss (tonn) 19 894 22 799 19 545 0
Båt* (tonn) 0 0 0 0

* Øybåtene

Akershus

  2017 2018 2019 Mål 2021
Totalt (tonn) 30 060 33 121 29 266 0
Buss (tonn) 23 080 26 985 21 750 0
Båt* (tonn) 6 980 6 136 7 516 0

* Nesoddsambandet og hurtigbåtene

 

Drivstoff-forbruk for Ruters busser, inkl. el-busser:

Hele Ruters område

2017 2018 2019
Autodiesel (liter) 14 208 659 17 686 818 15 551 592
Biodiesel (FAME/RME) (liter) 5 970 015 7 767 020 6 313 008
Biodiesel HVO (liter) 4 339 522 5 240 811 8 749 904
Biogass (kg) 3 200 172 4 313 561 5 541 555
Naturgass (kg) 1 726 372 1 541 405 0
el (kWh) 0 0 3 394 000

Oslo

2017 2018 2019
Autodiesel (liter) 5 278 720 6 989 917 7 347 798
FAME/RME (liter) 871 728 1 027 406 915 311
HVO (liter) 2 943 272 3 938 337 3 966 012
Biogass (kg) 1 871 071 2 653 328 3 726 774
Naturgass (kg) 1 586 534 1 524 584 0
el (kWh) 0 0 1 797 000

Akershus

2017 2018 2019
Autodiesel (liter) 8 929 939 10 697 800 8 176 794
FAME/RME (liter) 5 098 287 6 739 614 5 397 696
HVO (liter) 1 396 250 1 302 474 4 783 892
Biogass (kg) 1 329 101 1 660 232 1 814 781
Naturgass (kg) 139 838 16 821 0
el (kWh) 0 0 1 597 000

 

Bilde av passasjerer som går ombord på båt

Fra test til drift

I 2019 hadde Ruter 115 batterielektriske busser i drift, hvorav 109 innfaset i 2019. 76 elbusser kjører i Oslo og 39 på Romerike. Fra før var seks elbusser i drift i Oslo, ti elektriske minibusser på Romerike og fem hydrogenelektriske busser som kjørte mellom Oppegård og Oslo. Den toårige testen med seks elbusser, hadde gitt Ruter og de tre operatørene nyttig kunnskap og erfaring. Partene var derfor enige om å sette inn totalt 70 nye elbusser på sentrale linjer i Oslo i 2019. Det ble benyttet endringsordre i eksisterende kontrakter for å fremskynde innfasingen av elbuss. Hensikten var å forberede aktørene på de kommende busskontraktene, som vil få et betydelig innslag av elbusser.

Det ble i 2019 etablert ny ladeinfrastruktur på flere bussanlegg i Oslo og på Romerike, med både hurtiglading og saktelading. Det er også blitt tilrettelagt for mer lading på endeholdeplass. Tilretteleggingen for elektrisk infrastruktur er en investering i fremtidig drift av et stort antall elbusser. Det forventes en miks av lading på endeholdeplass for busser med mindre batteri og kortere rekkevidde, og lading på bussanlegg for busser med større batteri og lengre rekkevidde.

 

Elektrifisering av båtene

I 2019 startet elektrifiseringen av Ruters båttrafikk. Nesoddsambandet var først ute. M/S Kongen ble bygget om til elektrisk drift sommeren 2019. M/S Dronningen ble bygget om samme høst, og satt i drift i midten av januar 2020. M/S Prinsen blir ombygd til elektrisk drift som siste Nesoddbåt i løpet av våren 2020. I 2019 ble det signert kontrakt for nye øybåter. De nye øybåtene vil være elektrisk drevet når ny kontrakt starter 1. november 2021.

Elektrifiseringen av båttrafikken stiller også krav til strøm og ladeinfrastruktur. Det er i 2019 etablert en nettstasjon inne i et eksisterende verneverdig bygg på Rådhusbrygge 4. Nettstasjonen kan levere nok strøm til at all Ruters båttransport kan elektrifiseres.

 

NOx

Utslipp av nitrogenoksid (NOx) har negativ påvirkning på luften lokalt. NOx er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som er giftig for mennesker, selv ved lave konsentrasjoner. NOx oppstår ved forbrenning ved høye temperaturer, for eksempel i en forbrenningsmotor. NOx dannes derfor av både fossile og fornybare drivstofftyper. Hvor mye NOx som slippes ut ved kjøring, avgjøres av bussens renseteknologi. Renseteknologiene betegnes som euroklasse, hvor Euro VI er den beste. Den har om lag 30 ganger lavere utslipp av NOx enn forrige generasjon busser.

NOx-utslipp fra Ruters busser og båter:

Hele Ruters område
2007 2017 2018 2019* Mål 2028
Buss (tonn) 699 176 216 298 0
Båt** (tonn) 102 53 44 61 0
Totalt (tonn) 801 228 260 359 0

* Nye beregningsmetoder fra og med 2019
** Nesodden-sambandet og hurtigbåtene

Oslo
2017 2018 2019* Mål 2028
Buss (tonn) 70 87 105 0

Nye beregningsmetoder fra og med 2019
** Mangler tall for øybåtene, som blir elektriske og uten NOx utslipp fra og med høsten 2021

Akershus
2017 2018 2019* Mål 2028
Buss (tonn) 106 126 193 0
Båt* (tonn) 53 44 61 0
Totalt (tonn) 159 170 254 0

* Nye beregningsmetoder fra og med 2019
** Nesodden-sambandet og hurtigbåtene

 

PM

Svevestøv (eller partikler) omtales gjerne som PM (particulate matter), etterfulgt av et tall som indikerer størrelse på partiklene i mikrometer. Uansett størrelse innebærer svevestøv en helserisiko. Ruters utslipp av PM2,5 fra eksos fjernes helt når driften blir elektrisk. Den nye renseteknologien som er innført i nye busser med Euroklasse VI reduserer utslipp av både NOx og PM vesentlig.

PM-utslipp fra Ruters busser i tonn:

Hele Ruters område
2007 2017 2018 2019 Mål 2028
Tonn 9,6 1,5 1,8 4 0
Oslo
2017 2018 2019 Mål 2028
Tonn 0,67 0,85 1,4 0
Akershus
2017 2018 2019 Mål 2028
Tonn 0,8 0,91 2,6 0