Dette er Ruter

Ruter skal tilby et attraktivt og bærekraftig tilbud til innbyggerne i regionen. Selskapets verdier er fundamentet for en målrettet, effektiv og ansvarlig gjennomføring av eiernes mål og utviklingen av et kunderettet tilbud.

Vårt oppdrag

Ruters oppdrag er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken. Dette betyr at Ruter skal tilby et attraktivt og bærekraftig tilbud til innbyggerne i regionen. Oppdraget ivaretas gjennom kjøp, utvikling, planlegging, samordning, og markedsføring av tjenester. Innenfor gitte økonomiske rammer skal tilbudet svare på de samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Viken fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken.

Ruter eier selv ingen busser, trikker, båter eller T-banetog. Selve transporten utføres av ulike operatørselskaper, som har kontrakt med Ruter. Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS er faste kontraktspartnere, mens buss og båt tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser.

Ruters målhierarki

Våre verdier

Ruters verdier: Åpen, Nytenkende, pålitelig, samhandlende.

Åpen

Vi har en åpen holdning overfor våre kolleger, kunder, myndigheter, eiere, media og samarbeidspartnere. Vi deler planer, intensjoner og resultater. Vi sørger for økonomisk transparens, og stiller kunnskap og data til disposisjon.

Nytenkende

Vi har en kundedrevet tjeneste- og produktutvikling. Vår ekspertise på kollektivtransport i regionen, og evne til relevant analyse og arbeid med ny teknologi, benyttes for å finne nye vinklinger og uprøvde løsninger i arbeidet for å bidra til et tilbud som dekker kundenes behov.

Pålitelig

Våre kunder kan stole på oss. Eierne våre, og befolkningen for øvrig, skal være trygge på at vi oppfyller vårt samfunnsansvar. Samtidig skal vi være pålitelige kolleger og samarbeidspartnere.

Samhandlende

Vi skal skape gode, helhetlige og bærekraftige tjenester for kundene våre. Dette gjør vi ved å samhandle med myndigheter, eiere, operatører, kunder og innad i egen organisasjon. Det er ved samarbeid vi skaper tillit, og dermed kan lykkes med oppdraget vårt.

Møterom på nye Ruter S.

Vår visjon

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Ruters visjon er bærekraftig bevegelsesfrihet. Vi legger til grunn at innbyggerne ønsker en fremtid der de har bevegelsesfrihet til å kunne leve sine liv, og at det tilbys attraktive transporttjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Samtidig må utviklingen skje på en bærekraftig måte som ivaretar ulike samfunnshensyn.

Visjonen viderefører retningen og perspektivene fra Ruters strategi M2016, hvor hovedbudskapet var å løfte blikket fra kollektivtransport til mobilitetsløsninger, for å sikre en utvikling av et stadig mer attraktivt tilbud til regionens innbyggere. Vår visjon innebærer et bredere perspektiv, hvor den friheten og det tilbudet vi ønsker å tilby innbyggerne samtidig skal ivareta miljømessige-, sosiale og økonomiske hensyn.

Våre hovedmål

Tilby attrativ mobilitet

Å tilby attraktiv mobilitet innebærer å tilby individuelt tilpassede løsninger, som skal gjøre det enklere for kundene å sette fra seg bilen. Vårt tilbud tar utgangspunkt i kunden, hvem kundene våre er, og hvordan vi på best mulig måte kan møte deres behov. Vi skal tilby attraktiv mobilitet ved å videreutvikle eksisterende tilbud og infrastruktur, utforske nye mobilitetsformer og utvikle delingsbaserte tjenester.

Bidra til bærekraftige byer og samfunn

Vårt mål er at alt vi gjør skal skje på en bærekraftig måte. Vi skal legge til rette for redusert miljøbelastning fra transportsektoren og bedre helse i befolkningen. Vi skal bidra til bærekraftige byer og samfunn ved å sørge for ansvarlig forbruk og produksjon av vårt tilbud. Vi skal også sikre befolkningen en trygg reisehverdag. Vårt mål er at ingen skal bli skadet eller drept som følge av vår virksomhet. Vårt tilbud skal være tilgjengelig for alle og prisen for å reise skal ta hensyn til sosiale og økonomiske forhold.

Fortjene tillit og oppslutning

Vi skal fortjene tillit og oppslutning fra omgivelsene. Medvirkning og samarbeid skal ligge til grunn for utviklingen av tilbudet. Vi skal tilby anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, og forvalte samfunnets midler på en bærekraftig måte, gjennom effektiv økonomisk drift av selskapet. Vi skal ha tilfredse og kompetente medarbeidere, og sikre en god og effektiv forvaltning av vårt samfunnsoppdrag.

Ruters hovedmål

Vår historie

Fra 1973 hadde Oslo Sporveier, på vegne av Oslo kommune, både en utøvende rolle og en bestiller- og avtalerolle med andre operatører innenfor et felles pris- og billettsystem i Oslo. I 2006 ble Oslo Sporveier delt i et administrasjonsselskap og et produksjonsselskap.

SL ble etablert i 1975 som et administrasjonsselskap. Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eide hver sin tredel. SL var et bestillerselskap for buss- og båtruter i Akershus, og mellom Akershus og Oslo. Dette innebar at det var ulike systemer i Oslo og Akershus for den grensekryssende trafikken. Skjøtebestemmelser gjorde at kundene kunne kombinere billetter fra de to systemene, men for selskapene, myndigheter og eiere skapte de økonomiske avtalene om oppgjør betydelige problemer dem imellom.

Etableringen av Ruter som felles administrasjonsselskap for Oslo og Akershus ga muligheter for ett felles pris- og billettsystem for de to fylkene. Ruter As ble etablert i 2008, og samordningen mellom Oslo og Akershus ble fullt ut realisert fra oktober 2011.